Skriftlig spørsmål fra Tage Pettersen (H) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:173 (2010-2011)
Innlevert: 27.10.2010
Sendt: 27.10.2010
Besvart: 05.11.2010 av samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa

Tage Pettersen (H)

Spørsmål

Tage Pettersen (H): I prop. 1 S står det at detaljplanleggingen av Sandbukta - Moss - Klevberget vil bli gjennomført så snart Jernbaneverket har nødvendig plankompetanse på plass. Samtidig skrives det at bemanningssituasjonen fortsatt vil være krevende i de nærmeste årene framover.
Er det statsråden, gjennom detaljstyring, eller Jernbaneverket som prioriterer hvilke prosjekter som skal prioriteters før andre?

Begrunnelse

Prosjektet Sandbukta - Moss - Klevberget er prioritert i Nasjonal transportplan 2010-2019 hvor det i perioden 2010-2013 er planlagt satt av 250 millioner. Hovedplanen ble godkjent i 2009 og detaljplanleggingen står fortsatt for tur, på tross av at Stortinget for 2008 bevilget 5 millioner for oppstart. Det påfølgende året ble det ikke bevilget planleggingsmidler og Østfold fylkeskommune og Moss kommune forskutterte til sammen 25 millioner for å få videreført arbeidet med detaljplanleggingen. Disse midlene ble aldri benyttet før man nå ikke kommer i gang med det videre arbeidet, etter sigene, på grunn av manglende planleggingskapasitet.
I Transport- og kommunikasjonskomiteens høringer denne uken ble det imidlertid igjen fra flere høringsinstanser uttalt at det er ledig plankompetanse i landet.
Av denne grunn er det naturlig at lokalsamfunnet og næringslivet nå har mistet sin tålmodighet. Jernbanens vestre linje er hovedaksen for jernbanen mellom Europa og Norge hva gjelder både gods og personell. Som en følge av manglende kapasitet på linjen er det i dag ikke mulig å få mer gods fra vei til bane og pendlerne opplever problemer hver eneste uke. Av denne grunn er det betimelig å spørre om hvem som prioriterer rekkefølgen i de prosjektene som startes opp. Det faktum at Moss kommune har frikjøpt eiendommer for 40 millioner der traseen skal gå, etter anbefalinger fra Jernbaneverket, bør også nevnes.
Forsinkelsen som nå oppstår gir ringvirkninger for fremdriften av IC-strategien på hele Østfoldbanen. Målet er dobbeltspor gjennom hele Østfold i 2022, men med farten vi nå ser er vi ikke i mål før i 2040-2050.
I følge Riksrevisjonen hadde Jernbaneverket i 2009 nesten en milliard kroner i underforbruk. Svaret fra Jernbaneverket skal, i følge revisjonen, være at man ikke hadde planer. Dersom dette er korrekt så vitner det om at Jernbaneverket ikke har god nok ledelse med et helhetlig overblikk over egen organisasjon.
Det er naturlig at det nå satses ekstra midler til drift og vedlikehold. Dette går i budsjettet ut over investeringsmidlene og gjennom det også behovet for planleggingskompetanse av nyanlegg. Med bakgrunn i dette vil svaret på hvorfor investeringsprosjekter skyves ut i tid ikke bare kunne forklares med manglende kompetanse innen jernbaneplanlegging. Dette må også handle om ledelse, prioriteringer og budsjettrammen til investeringer i jernbanelinjen.

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp)

Svar

Magnhild Meltveit Kleppa: Basert på forslag fra regjeringen, er det Stortinget som, i forbindelse med behandlingen av Nasjonal transportplan og de årlige statsbudsjettene, i siste instans fastsetter prioritering og gjennomføringstidspunkt for nye investeringsprosjekter.

Jeg viser til at det i Nasjonal transportplan 2010-2019 ble avsatt 250 mill. kr i plan- perioden 2010-2013 til oppstart av prosjektet Sandbukta – Moss – Kleberget. Prosjektet var i NTP kostnadsregnet til i underkant av 3 milliarder kroner.

Ved Stortingets behandling av Nasjonal transportplan 2010-2019 er det gjort endringer i forhold til planforutsetningene som ble lagt til grunn for planforslaget. Stortingsflertallet gikk inn for at de planlagte utbyggingene av IC-strekningene skal vurderes tilpasset 250 km/t eller høyere. Samferdselsdepartementet har dessuten lagt opp til at det skal vurderes mer sammenhengende utbygging av prosjekter, jf. for eksempel at Holm – Holmestrand – Nykirke er slått sammen til ett prosjekt og det bygges dobbeltspor tilpasset en dimensjonerende hastighet på 250 km/t. Dette fører til tidligere ferdigstilling av begge parsellene enn opprinnelig lagt opp til innenfor planrammen i NTP, med tilhørende økt ressursbehov tidligere i perioden. Tilsvarende vurderes det om Farriseidet – Porsgrunn bør bygges med dobbeltspor i stedet for enkeltspor med tilhørende økt finansieringsbehov innenfor planrammen. Høyere prioritering av vedlikehold sammen med Jernbaneverkets anstrengte ressurssituasjon innen jernbanefagene, har ført til at enkelte av de store investeringsprosjektene får en noe forskjøvet planframdrift i forhold til Nasjonal transportplan 2010-2019. Sandbukta – Moss - Kleberget er ett av disse prosjektene.

Jeg viser også til mitt svar på spørsmål 1443 frå Ingjerd Schou av 24.06.2010.