Skriftlig spørsmål fra Laila Reiertsen (FrP) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:176 (2010-2011)
Innlevert: 27.10.2010
Sendt: 28.10.2010
Besvart: 02.11.2010 av helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

Laila  Reiertsen (FrP)

Spørsmål

Laila Reiertsen (FrP): I den siste tiden har det vært stort mediafokus på mangel på sykehjemsplasser, men det hjelper ikke stort det enkelte mennesket der og da som venter og har behov på plass at en skyver alt ansvar over på kommunene.
Vil statsråden gjøre noe konkret i forhold til alle de som har fått et gyldig vedtak på sykehjemsplass men som allikevel må stå i sykehjemskø?

Begrunnelse

I den siste tiden har det vært et stort fokus på eldreomsorgen og mangel på sykehjemsplasser i kommunene. En kan være enig i at kommunene har et ansvar. Men at dette skal gå utover enkeltmennesker er uverdig. Når man har fått et vedtak som sier noe i forhold til den enkeltes behov så er det gjeldende. Når en da ikke får sykehjemsplass har man egentlig gjort et brudd i forhold til lovverket. Og det tyder igjen også på at de det gjelder ei heller klager på at vedtaket ikke blir holdt. Uansett hjelper det ikke det enkeltmenneske som sårt trenger en sykehjemsplass at plassen ikke kommer og at en må bruke tid og krefter på en klage.

Anne-Grete Strøm-Erichsen (A)

Svar

Anne-Grete Strøm-Erichsen: Jeg vil innledningsvis understreke at når en person har behov for døgnkontinuerlig pleie og omsorg, så skal også kommunen yte et heldøgns tjenestetilbud til vedkommende. Dette kan skje enten i sykehjem, i heldøgnsbemannet omsorgsbolig eller i brukerens eget hjem. Retten til nødvendig og forsvarlig helsehjelp inntrer på samme tid som behovet, og det er da ikke anledning til å sette den hjelpetrengende på venteliste.

Til opplysningene som har fremkommet i media, vil jeg opplyse at om lag 200 kommuner oppgir at de har innbyggere som har søkt om sykehjemsplass eller plass

i omsorgsbolig med mulighet for heldøgnspleie, men at søkerne venter på å få en slik plass. Jeg har på denne bakgrunn tatt kontakt med samtlige av landets fylkesmenn og bedt om en vurdering av tilstanden i omsorgstjenestene i kommunene. Jeg har bedt om en særlig vurdering av de kommunene som oppgir at de har søkere som venter på plass til sykehjem eller omsorgsbolig med heldøgns omsorg. Jeg har bedt om å få en tilbakemelding på dette innen 10. november 2010.

Jeg er også kjent med at Statens helsetilsyn har tatt kontakt med embetene for en avklaring av om det ligger opplysninger av tilsynsmessig betydning i det materialet som er offentliggjort.

I tillegg vil jeg gjøre oppmerksom på at Statens helsetilsyn har startet en fireårig satsing på tilsyn med eldreomsorgen. Bakgrunnen for dette er at Statens helsetilsyn i årene 2002-2008 gjennomførte over 500 tilsyn med tjenestetilbudet til eldre, hvor det ble påpekt flere mangler. Den forsterkede tilsynsinnsatsen er planlagt å strekke seg over årene 2009-2012. Statens helsetilsyn har valgt å legge trykk på dette tjenesteområdet gjennom flere år for å sikre varig oppmerksomhet. Regjeringen har i den anledning bevilget ekstra tilskuddsmidler til Statens helsetilsyn.

Gjennom tilsyn er det mulig å få framstilt lovkravene på en tydelig og konkret måte slik at kommunene vet hvilke krav som stilles. Fylkesmennene og Helsetilsynet i fylket, som gjennomfører tilsynene i praksis, vil også følge opp avdekte lovbrudd slik at disse rettes opp og tjenestene blir i samsvar med kravene i lovgivningen. Statens helsetilsyn legger her vekt på å undersøke om de som har behov for hjelp får dette i tilstrekkelig omfang og til rett tid, og om hjelpen er slik at grunnleggende krav til menneskeverd, selvbestemmelse og faglig forsvarlighet ivaretas.