Skriftlig spørsmål fra Geir Jørgen Bekkevold (KrF) til justisministeren

Dokument nr. 15:179 (2010-2011)
Innlevert: 27.10.2010
Sendt: 28.10.2010
Besvart: 03.11.2010 av justisminister Knut Storberget

Geir Jørgen Bekkevold (KrF)

Spørsmål

Geir Jørgen Bekkevold (KrF): På bakgrunn av blant annet politiets bekymring for innvandrerkvinners sikkerhet knyttet til å reise med drosje, mener ministeren at regjeringen i tilstrekkelig grad motarbeider æresrelatert vold og æreskultur, slik at alle kvinner i Norge kan ferdes fritt og føle seg trygge?

Begrunnelse

Politiet har kommet med en oppfordring til alle som er trusselutsatt å ikke ta drosje. De sier at det rett og slett er en sikerhetsrisiko.
Gunnar Svensson ved Sentrum politistasjon i Oslo har de siste årene vært arbeidet med 1500 saker, der unge kvinner rømmer fra tvangsekteskap og annen vold som har med ære å gjøre.

Knut Storberget (A)

Svar

Knut Storberget: Bekjempelse av vold i nære relasjoner, herunder æresrelatert vold, står høyt på regjeringens dagsorden. Dette er en alvorlig form for kriminalitet som skal bekjempes, blant annet gjennom tiltak i handlingsplanene om vold i nære relasjoner, kjønnslemlestelse og tvangsekteskap.

Regjeringens styrkede innsats mot æresrelatert vold har resultert i nasjonale og lokale kompetansehevingstiltak, opprettelse av det tverretatlige kompetanseteamet mot tvangsekteskap og utvikling av rutiner for intern og etatsovergripende håndtering av disse sakene.

De over nevnte handlingsplanene løper ut i 2011. Regjeringen har igangsatt en prosess hvor vi vurderer hvordan satsningen på disse områdene skal videreføres etter handlingsplanenes utløp.

Avslutningsvis vil jeg påpeke at årsaker til kriminalitet og utrygghet er sammensatte og må møtes gjennom en samordnet innsats fra flere aktører. Det vises i denne sammenheng spesielt til prosjektet ”Vold i nære relasjoner – æresrelatert vold i Drammen” som med sitt arbeid har utarbeidet tiltakskjeder og implementert rutiner for å bedre samhandling mellom sentrale virksomheter og etater. De erfaringer man har opparbeidet gjennom dette prosjektet er et viktig ledd i det videre kriminalitesbekjempende arbeidet mot vold i nære relasjoner, herunder æresrelatert vold.