Skriftlig spørsmål fra Geir Jørgen Bekkevold (KrF) til kunnskapsministeren

Dokument nr. 15:180 (2010-2011)
Innlevert: 27.10.2010
Sendt: 28.10.2010
Besvart: 03.11.2010 av kunnskapsminister Kristin Halvorsen

Geir Jørgen Bekkevold (KrF)

Spørsmål

Geir Jørgen Bekkevold (KrF): Selv om alle barn og unge i Norge har lovfestet rett til grunnskoleopplæring fikk 15 asylsøkerbarn ved et statlig omsorgssenter ikke tilbud om skolegang, ifølge Riksrevisjonens gjennomgang av Barne-, ungdoms- og familieetatens (Bufetat) regnskap for 2009.
Synes ministeren at det er greit at noen barn i Norge ikke får tilbud om skolegang?

Begrunnelse

Undersøkelsen viser også at det flere steder var usikkerhet rundt hvilke rettigheter asylbarna hadde etter opplæringsloven og at det var stor variasjon i tilbudet barna fikk når det gjaldt morsmålsundervisning og tospråklig undervisning. Ved utgangen av 2009 var 120 asylbarn under 15 år plassert i statlige omsorgssentre og 98 barn var plassert i private tiltak. Riksrevisjonen påpeker at det ikke er avklart hvilke tjenester omsorgssentrene skal tilby når det gjelder omsorg, oppfølging og behandling av enslige mindreårige asylsøkere.

Kristin Halvorsen (SV)

Svar

Kristin Halvorsen: Alle barn som skal være i Norge i mer enn tre måneder har rett til grunnskoleopplæring så lenge de er i opplæringspliktig alder. Dette er hjemlet i opplæringsloven.

Kommunen har ansvaret for å oppfylle retten til grunnskoleopplæring for alle som er bosatte i kommunen, og ansvaret omfatter også opplæring av barn av asylsøkere og unge asylsøkere som bor på omsorgssenter eller asylmottak. Det er uakseptabelt at barn ikke får den opplæringen de har rett til etter opplæringsloven. Det kan imidlertid være utfordrende for kommunene å gi et godt tilbud til alle elever som nylig har kommet til landet. I den konkrete saken som det vises til i Riksrevisjonens merknad til Barne-, ungdoms- og familieetatens forvaltning og gjennomføring av budsjettet for 2009, fikk de 15 barna etter det departementet har kunnskap om norsk- og samfunnsfagopplæring for voksne istedenfor grunnskoleopplæring, og dette er selvsagt uholdbart. Revisjonen viser for øvrig at skoletilbudet for enslige mindreårige asylsøkere under 15 år i all hovedsak er ivaretatt på en god måte.

Fylkesmennene har ansvaret for å føre tilsyn med kommunenes opplæringsvirksomhet. Dersom fylkesmannen finner forhold som er i strid med opplæringsloven, kan fylkesmannen gi pålegg om hva skoleeier må gjøre for å sikre at loven etterleves. I den konkrete saken som representanten Bekkevold viser til, gjennomførte fylkesmannen våren 2010 tilsyn med kommunen der omsorgsenteret ligger. Tilsynet omfattet blant annet forhold som berørte barnas rettssikkerhet, herunder om den opplæringen som ble gitt var i samsvar med barnas rett til grunnskoleopplæring etter opplæringsloven. Etter det departementet kjenner til får barna nå et tilfredsstillende opplæringstilbud.

Utdanningsdirektoratet og fylkesmannsembetene har ansvar for å informere om rettigheter til minoritetsspråklige, herunder barn av asylsøkere og unge asylsøkere. Departementet har nylig gitt Utdanningsdirektoratet et særskilt oppdrag om å bedre informasjon, veiledning og kompetanseheving ovenfor kommunene med ansvar for opplæring av barn av asylsøkere og unge asylsøkere. Blant annet skal Utdanningsdirektoratet / Fylkesmennene og Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring (NAFO) inngå samarbeid med relevante partnere om deltakelse i ulike fora for å gi informasjon og veiledning. Videre skal NAFO utvikle sitt informasjons- og veiledningsarbeid når det gjelder opplæring for barn av asylsøkere og unge asylsøkere, blant annet gjennom telefonbistand, utvikling av nettside og utarbeiding av veiledningsmateriell og ressursperm. NAFO skal også etablere et informasjonsnettverk av alle kommuner som har asylmottak og omsorgssentre og det skal utvikles etterutdanningstilbud.

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet opplyser at innhold og kvalitet (herunder oppfølging av skole og fritid) i omsorgssentrene skal gjennomgås. Bufdir har startet opp et arbeid hvor bl.a. de ulike krav og føringer (styringsdokumenter etc.) skal gjennomgås for å sikre at tjenestetilbudet som gis er i tråd med intensjonene.

Hvordan vi får et bedre skoletilbud til både nyankomne elever og flerspråklige elever som har vokst opp i Norge er nylig utredet fra Østberg-utvalget, jf. NOU 2010:7 Mangfold og mestring. Flerspråklige barn, unge og voksne i opplæringssystemet. Opplæring for barn av asylsøkere og unge asylsøkere er viet et eget kapittel i NOUen. Høringsfristen for NOUen er 1. november. Departementet vil nå gjennomgå høringssvarene og vurdere hvordan man kan følge opp ulike forslag i rapporten.