Skriftlig spørsmål fra Bent Høie (H) til kommunal- og regionalministeren

Dokument nr. 15:209 (2010-2011)
Innlevert: 01.11.2010
Sendt: 01.11.2010
Besvart: 09.11.2010 av kommunal- og regionalminister Liv Signe Navarsete

Bent Høie (H)

Spørsmål

Bent Høie (H): Når har regjeringen tenkt å følge opp Stortingets vedtak om å gi en forskrift med hjemmel i plan- og bygningsloven om kommunenes adgang til å gi pålegg om sikring, istandsetting og vedlikehold av bevaringsverdige bygninger?

Begrunnelse

I Stortingets møte den 24.03.2009 ble det vedtatt i sak 20 (vedtak nummer 282) et anmodningsvedtak om å etablere en forskrift for å gi kommunene adgang til å gi pålegg om sikring, istandsetting og vedlikehold av bevaringsverdige bygninger. Forslaget ble fremsatt i forbindelse med Odelstingets møte 17.03.2009 i forbindelse med behandlingen av Innst. O. nr 50 (2007-2008). Forslaget ble fremmet av regjeringspartiene, og støttet i Stortinget også av Høyre, Kristelig Folkeparti og Venstre. Disse partiene hadde i innstillingen ønsket å gå lengre gjennom å slå fast dette i lovs form. I Stortingets vedtak står det "Forskriften skal iverksettes samtidig med loven.". Loven er nå iverksatt, men Stortingets vedtak er ikke fulgt opp.
I Statsbudsjettet for 2010 blir det informert om at Kommunal- og regionaldepartementet har igangsatt arbeidet med denne forskriften og at den skulle bli sendt på høring i løpet av høsten 2009 med sikte på iverksettelse samtidig med resten av loven. I Statsbudsjettet for 2011 er anmodningsvetaket omtalt.

Liv Signe Navarsete (Sp)

Svar

Liv Signe Navarsete: Et tilsvarende spørsmål til skriftlig besvarelse ble stilt av stortingsrepresentant Trine Skei Grande ved oversendelse fra Stortinget 16. juni 2010. Mitt svar lød da:

"I Stortingets anmodningsvedtak står det at forskriften fortrinnsvis skal tre i kraft samtidig med resten, jf. vedtak nr. 282, 24. mars 2009, der det heter:

«Stortinget ber Regjeringen gi forskrift med hjemmel i plan- og bygningsloven § 31-4 om kommunenes adgang til å gi pålegg om sikring, istandsetting og vedlikehold av bevaringsverdige bygninger. Forskriften skal fortrinnsvis iverksettes samtidig med loven (jf Innst. 0. nr. 50).»

Kommunal- og regionaldepartementet uttalte i brev 19. august 2009:

«Kommunal- og regionaldepartementet har nå igangsatt arbeidet med den nevnte forskrift i samarbeid med Miljøverndepartementet. Det tas sikte på å sende utkast til forskrift på høring i løpet av høsten, med sikte på iverksettelse samtidig med resten av byggesaksdelen av loven.»"

Det har vært nedsatt en arbeidsgruppe med representanter fra Kommunal- og regionaldepartementet, Miljøverndepartementet, Riksantikvaren og Statens bygningstekniske etat, og det er utarbeidet utkast til forskrift. Når dette utkastet ikke er sendt på høring, har det for det første sammenheng med at ferdigstilling av resten av forskriftsverket og veiledninger til lov og forskrift, i tillegg til et omfattende informasjons- og implementeringsarbeid, har krevd det aller meste av ressursene på dette området i departementet. Som kjent er ny bygningslovgivning tredd i kraft 1. juli 2010. For det andre gjenstår det fortsatt uklarheter mht. hvilke bygninger som skal omfattes, og hvem det skal kunne rettes pålegg mot. En forskrift som skal gi kommunene anledning til å gi pålegg om sikring, istandsetting og vedlikehold av bevaringsverdige bygg må primært innrettes mot det spekulative forfallet, der det er snakk om stor økonomisk gevinst for eier av å la bygg forfalle. Jeg arbeider med å målrette forskriftsutkastet i den retning. Det tas sikte på å få klart et forskriftsutkast til høring i løpet av høsten. En ny forskrift vil da kunne tre i kraft sammen med nye regler om kontroll som skal tre i kraft 1. juli 2011."