Skriftlig spørsmål fra Christian Tybring-Gjedde (FrP) til kulturministeren

Dokument nr. 15:181 (2010-2011)
Innlevert: 28.10.2010
Sendt: 29.10.2010
Besvart: 05.11.2010 av kulturminister Anniken Huitfeldt

Christian Tybring-Gjedde (FrP)

Spørsmål

Christian Tybring-Gjedde (FrP): Hvilke lover må endres dersom man ønsker å tillate kasinovirksomhet i Norge?

Begrunnelse

Resultater fra Sverige viser at kasinovirksomhet ikke har noen negativ innvirkning på spilleavhengighet. Et kasino gir dessuten mulighet til å utøve pengespill i kontrollerte omgivelser.
Jeg ber med dette om lovteknisk bistand til et lovforslag for å endre de bestemmelser som er til hinder for at det kan drives kasinovirksomhet i Norge på lik linje som slik virksomhet drives i Sverige og Danmark.
Jeg ber også om opplysninger om hvor mange som sysselsettes innen denne type virksomhet i land det er naturlig å sammenligne med, hvor stor omsetning denne bransjen har i disse landene, samt hvor store inntekter kasinovirksomhet genererer i skatteinntekter i de respektive land.

Anniken Huitfeldt (A)

Svar

Anniken Huitfeldt: Etter lotteriloven er de pengespill som tillates i kasinoer å anse som lotterier. Det er forbudt å tilby slike lotterier i Norge uten at det er gitt særskilt tillatelse. Norske myndigheter har ikke åpnet opp for å gi tillatelse til kasinospill. Ut fra ordlyden i lotteriloven er det derfor ikke nødvendig med lovendring før det gis tillatelse til kasinospill.

Spørsmålet om det skal tillates kasinovirksomhet i Norge har vært drøftet i Stortinget ved flere anledninger, blant annet av familie-, kultur- og administrasjonskomiteen i 2003. Komiteens flertall (alle unntatt medlemmene fra Fremskrittspartiet) konkluderte med at det ikke er ønskelig eller aktuelt å starte kasinovirksomhet i Norge, jf. Innst. O. nr. 124 (2002-2003). Kulturdepartementet har ingen planer om å legge til rette for kasinodrift i Norge.

Kasinovirksomhet er tillatt i Danmark, Finland og Sverige. I Danmark er det gitt tillatelser til seks kasinoer. I 2008 hadde disse en samlet netto omsetning (brutto omsetning med fradrag for gevinster) tilsvarende 423 millioner NOK. Basert på dette beløpet får den danske staten inntekter fra kasinodriften gjennom et progressivt skattesystem som varierer fra 45 % - 75 %.

I Finland er det gitt tillatelse til ett kasino, som sysselsetter ca 220 personer. I 2009 fordelte kasinoet overskudd tilsvarende 243 millioner NOK til gode formål og 22 millioner NOK til den finske stat.

I Sverige er det gitt tillatelse til 4 kasinoer, som sysselsetter ca 1000 personer. I 2009 hadde kasinoene en samlet netto omsetning tilsvarende 1050 millioner NOK, og et resultat tilsvarende 412 NOK. De svenske kasinoene drives av et statseid selskap og er ikke underlagt beskatning. Hele overskuddet tilfaller staten og gode formål.