Skriftlig spørsmål fra Arne Sortevik (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:187 (2010-2011)
Innlevert: 28.10.2010
Sendt: 29.10.2010
Besvart: 05.11.2010 av samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa

Arne Sortevik (FrP)

Spørsmål

Arne Sortevik (FrP): Samferdselsdept. har i brev datert 5.10.2010 sendt ut forslag til to forskrifter som skal regulerer Avinors lufthavn- og flysikringstjenester i 2011. Jeg er kjent med at det fra NHO-Luftfart, SAS og Widerøes er kommet sterke reaksjoner på forslagene. Reaksjonene gjelder kort høringsfrist og ikke minst effekten av forslagene. Jeg er også kjent med at SD foreslår et høyere totalt avgiftsnivå enn det Avinor selv har foreslått.
Vil statsråden ta fatt i denne saken for å forhindre økte billettpriser i distriktene?

Begrunnelse

Totalt avgiftsnivå for 2011 bør beregnes ut fra trafikkvekst hittil i 2010 og oppdaterte prognoser for 2011 og ikke øke i forhold til 2010. I forslaget til nye avgifter ser det ut til at Avinor skal kompenseres sitt tap i innbetalte avgifter i 2010 grunnet aske-situasjonen med økte inntekter i 2011 fra flyselskapene som ikke får myndighetshjelp til å dekke sine tap fra samme situasjon.
Det er bemerkelsesverdig at SD for andre år på rad foreslår et totalt høyere avgiftsnivå enn det Avinor selv har foreslått.
Jeg peker spesielt på at SD har fjernet Avinors forslag om "knekkpunkt" i startavgiften. Dette undergraver muligheten for å utvikle interkontinentale flyruter fra Norge. Dette kan ramme norsk fiskerieksport til Østen.
Jeg legger til grunn at SDs forslag ikke er laget med den hensikt å redusere flytrafikken i Norge og til og fra Norge. Jeg håper statsråden vil ta initiativ til en dialog med flyselskapene slik at åpenbare urimeligheter og skjevheter i forslagene til lufthavn- og flysikringstjenester i 2011 blir fjernet.

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp)

Svar

Magnhild Meltveit Kleppa: Utforming av forslag til forskrifter for å regulere Avinors lufthavn- og flysikringstjenester i 2011 har vært spesielt krevende som følge av krav i EU-forordning om innføring av en egen terminal avgift (Terminal Navigation Charge -TNC). ESA har gitt Norge frist 1. januar 2011 for innføring av denne avgiften. Avgiften utgjør en av de to avgiftene som er regulert av forordning (EF) nr. 1794/2006 om avgifter på flysikringstjenester (avgiftsforordningen). Den andre er underveisavgiften, som allerede er vel kjent. Dagens startavgift må i henhold til dette deles opp i en terminalavgift som skal dekke kostnader knyttet til tårntjenester og en startavgift som dekker infrastrukturtjenestene på bakken. Arbeidet med deling av startavgiften har vært svært omfattende. Videre er det viktig for selskapene at avgifter blir fastsatt i rimelig tid før de trer i kraft. Disse forholdene er årsaken til den korte høringsfristen.

I forslag til avgifter som har vært på høring, gjøres deling av startavgiften slik at konsekvensen blir mest mulig nøytral for de ulike selskapene som opererer i Norge. Det har imidlertid ikke vært mulig å få til en avgiftsstruktur som slår likt ut på alle ruter samtidig som den skal slå likt ut for de ulike selskapene. Det betyr at enkelte ruter får en relativt sett høyere avgiftsøkning enn andre. Totalt vil imidlertid avgiftsøkningen for de ulike selskapene tilsvare om lag den generelle prisveksten i samfunnet.

Når det gjelder virkninger av startavgiften og avgiftsstrukturen generelt, skal det gjøres en bred gjennomgang i 2011 som grunnlag for utforming av avgiftene for 2012. Virkninger av lufthavnavgiftene for samfunnet både når det gjelder avgiftstruktur og avgiftsnivå, vil da bli vurdert i sin fulle bredde.

Med hensyn til lufthavnavgifter for 2011 spesielt, vil jeg vurdere nærmere hvordan vi kan unngå at den totale avgiftsøkningen overstiger forventet prisvekst i samfunnet (KPI). Videre vil jeg se nærmere på startavgiften for de tunge flyene spesielt for å unngå uheldige virkninger blant annet for norsk eksport.