Skriftlig spørsmål fra Svein Flåtten (H) til ministeren ved Statsministerens kontor

Dokument nr. 15:183 (2010-2011)
Innlevert: 28.10.2010
Sendt: 29.10.2010
Rette vedkommende: Miljø- og utviklingsministeren
Besvart: 03.11.2010 av miljø- og utviklingsminister Erik Solheim

Svein Flåtten (H)

Spørsmål

Svein Flåtten (H): For norsk næringsliv, eiere og ansatte, for norske lokalsamfunn og privatpersoner er det viktig at norsk forvaltning ikke bidrar til usikkerhet rundt fakta og rammevilkår. Ikke minst trenger miljøsaken en troverdig miljøforvaltning. På bakgrunn av begrunnelsen:
Er det ministerens oppfatning at dette er uttalelser utenfor fagfeltansvaret; ser ministeren i så fall ulemper ved dette, og i så fall hva vil ministeren foreta seg for å sørge for at norsk forvaltning ikke bidrar til usikkerhet og konflikt?

Begrunnelse

Direktør Janne Solli i DN har uttalt seg på ulike fagfelt de siste årene:

Kystfisket

26. mars 2008 tok direktør Janne Solli i Direktoratet for naturforvaltning til orde for å frede kysttorsken, som sammen med kveite, uer og ål utrydningstruede arter.
Norges Råfisklag meldte om et meget godt fiske også fra Helgeland til Nordmøre. - Før man bombastisk går ut og forteller hele det norske folk at kysttorsken er truet, bør man ha et atskillig bedre grunnlag å bygge på, sier leder Steinar Eliassen i Fiskekjøpernes Forening (Nordlys 4. april 2 0 08). Fiskeriminister Helga Pedersen vil ikke gå inn for å frede flere utrydningstruede fiskearter langs Norskekysten. (NRK 26.03.2008)
Tildeling av leteblokker i forhåndsdefinerte områder i Norskehavet og Barentshavet.
Krav om at den varslede TFO-utvidelsen i Barentshavet og Norskehavet skulle settes på vent til evalueringen er klar ble avvist av statssekretær Kass: -Nei, det er ikke aktuelt å vente. Vi har stortingsmeldinger med jevne mellomrom, og det er ikke slik at vi kan vente med alle tildelinger til etter stortingsmeldingene.
DN-direktør Janne Solli kaller det en «liksomprosess» dersom avgjørelsene om blokker i Norskehavet tas nå. (NTB 9. mai 2008)

Lakselus

Direktoratet for naturforvaltning mener at det jukses med rapporteringen av tellingen av lakselus hos norske oppdrettere. (Dagens Næringsliv 18/5.)
Statsråd Lisbeth Berg Hansen (I svar til Stortinget av 28.05.2010):

"Jeg har gjennom Miljøverndepartementet fått opplyst at Direktoratet for naturforvaltning (DN) ikke sitter på egen kunnskap eller har andre opplysninger enn Mattilsynet

Skog

"Skogen kommer ut med middels til lave verdier i naturindeksen, og skårer dermed lavere enn de fleste andre hovedøkosystemene. En av årsakene er at skogsdrift har redusert mengden død ved og gamle trær i skogen. " (Nyhetsmelding 13.10.2 010)

Landbruks- og matminister Lars Peder Brekk (Her og Nå 23. sept. 2010):

"Jeg reagerer veldig sterkt på det utgangspunktet som legges i bunn for denne naturindeksen.(...) Når Janne Sollie, direktør i DN, i går i Dagsrevyen presenterer påstander som det ikke er dekning for, så går dette for vidt. (...) Vi er nødt til å legge kunnskap i bunn. Her legges ikke kunnskap i bunn.

Villaks

Sollie har i de siste dager gitt "miljøkriger" Oddekalv rett, og hevdet at Havforskningsinstituttet og Veterinærinstituttet er enig. Det har instituttene i dagens DN avvist. Statsråd Berg-Hansen uttalte i dag i Stortinget at ansvaret ligger hos Mattilsynet.

Erik Solheim (SV)

Svar

Erik Solheim: Tap av naturmangfold er en av de største miljøutfordringene i vår tid. Dette tapet har konsekvenser for hvordan samspillet i naturen fungerer, og for naturens evne til å produsere de varer og tjenester som vi mennesker er avhengige av. For å stanse tapet av naturmangfold må forvaltningen være kunnskapsbasert.

Direktoratet for naturforvaltning har sammen med Miljøverndepartementet et særskilt ansvar for naturmangfoldet. Både gjennom egen virkemiddelbruk, men også med veiledning, rådgivning og overføring av kunnskap til andre sektorer. Det er derfor helt i tråd med Direktoratet for naturforvaltning sitt ansvar at direktoratet uttaler seg og gir råd om forvalting av norsk natur, også innenfor andre sektorers ansvarsområder.

At det til tider oppstår diskusjoner om kunnskapsgrunnlaget og uenighet om hvilke tiltak som bør iverksettes ser jeg som helt naturlig. Eventuelle kunnskapshull som avdekkes gjennom en åpen debatt er etter mitt syn positivt da dette stimulerer til videre kunnskapsoppbygging. Direktøren for Direktoratet for naturforvaltning, Janne Sollie, har selv korrigert uttalelsene som har kommet galt ut.

Når det gjelder diskusjonen om villaks og akvakultur den senere tid, vil jeg ta initiativ til at forskningsinstitutter og offentlige etater sammenholder den informasjonen de sitter på slik at vi får et mer omforent kunnskapsgrunnlag. Dette vil trolig også avdekke behov for utvikling av ny kunnskap.

Jeg har vanskelig for å se at åpenhet bidrar til økt usikkerhet. Det er viktig at den kunnskapen offentlig forvaltning sitter på bringes ut til offentligheten. Dette vil både bidra til riktige beslutninger, og til korrigeringer om nødvendig. Mer omforent kunnskap vil bidra til økt presisjon i forvaltningen og over tid til et lavere konfliktnivå mellom de ulike aktørene.