Skriftlig spørsmål fra Ib Thomsen (FrP) til kulturministeren

Dokument nr. 15:184 (2010-2011)
Innlevert: 28.10.2010
Sendt: 29.10.2010
Rette vedkommende: Fornyings-, administrasjons- og kirkeministeren
Besvart: 05.11.2010 av fornyings-, administrasjons- og kirkeminister Rigmor Aasrud

Ib Thomsen (FrP)

Spørsmål

Ib Thomsen (FrP): I Dagbladet fra 28. oktober, kan vi lese om hvordan bevilgningene fra Taternes kulturfond i all hovedsak tilfaller prosjekter hvor fondets styremedlemmer eller slektninger er med. Undertegnede mener det er grunnlag for å fryse midlene frem til en total gjennomgang er foretatt.
Hva vil statsråden gjøre for å sikre at midlene fra Taternes kulturfond, ikke bevilges ut fra familiære og personlige hensyn fra fondets medlemmer?

Begrunnelse

I Dagbladet fra 28. oktober, kan vi lese om hvordan bevilgningene fra Taternes kulturfond i all hovedsak tilfaller prosjekter hvor fondets styremedlemmer eller slektninger er med.
Undertegnede mener denne saken tyder på at offentlige kulturmidler er på grensen til å være brukt på en svært uheldig måte. Denne praksisen har fått lov til å vedvare over flere år, uten at det er foretatt nødvendig kontroll.
Undertegnede mener det er på høy tid Statsråden foretar nødvendige grep ovenfor denne typen praksis, og mener kulturpolitikken kan undergraves dersom man stilletiende aksepterer denne form for kulturbevilgninger.
Det bes på denne bakgrunn om en redegjørelse knyttet til hva statsråden eventuelt har tenkt å foreta seg.

Rigmor Aasrud (A)

Svar

Rigmor Aasrud: Grunnkapitalen for Romanifolkets fond på 75 millioner kroner står på konto i Norges Bank. Avkastningen av grunnkapitalen utbetales årlig til Stiftelsen Romanifolkets/taternes kulturfond, i tråd med årlige bevilgningsvedtak i Stortinget og med vedtektene for fondet, fastsatt ved kongelig resolusjon 12. oktober 2007.

Stiftelsen Romanifolkets/taternes kulturfond er en selvstedig stiftelse og er ikke underlagt styring fra departementet. Vurderinger av og beslutninger om tilskudd gjøres av styret, i henhold til vedtektene for stiftelsen. Staten oppnevner en representant til styret, uten stemmerett.

Denne selvstendige stillingen for stiftelsen er i tråd med føringene fra behandlingen i Stortinget da fondet ble vedtatt opprettet i juni 2004. Det ble i den sammenhengen lagt vekt på at romanifolket/taterne selv skulle ha avgjørende innflytelse på forvaltningen av avkastningen fra fondet.

Stiftelsens styre skal i henhold til vedtektene bestå av representanter fra de av romanifolkets/taternes organisasjoner som er godkjent av departementet som berettiget til grunnstøtte. 12010 er det tre organisasjoner - Landsorganisasjonen for romanifolket, Taternes landsforening og Foreningen Romanifolkets kystkultur.

Til orientering oversendes følgende dokumenter fra opprettelsen av fondet og stiftelsen:

Kgl. res. 12. oktober 2007 om fastsetting av vedtekter for Romanifolkets/taternes

kulturfond (dvs. vedtekter for grunnkapitalen)

- Vedtekter for Romanifolkets/taternes kulturfond (vedlegg til kgl. res. av 12. oktober 2010)

- Stiftelsesdokument for Stiftelsen romanifolkets/taternes kulturfond av 12. oktober 2007

- Vedtekter for Stiftelsen Romanifolkets/taternes kulturfond (dvs. for den selvstendige stiftelsen)

Det fremgår av stiftelseslovens § 7 b at Stiftelsestilsynet skal føre tilsyn og kontroll med at stiftelsene i Norge drives i henhold til lov og vedtekter. Departementet er kjent med at Stiftelsestilsynet har kontaktet Stiftelsen Romanifolkets/taternes kulturfond i 2010 for en rutinemessig stikkprøvekontroll, slik det ofte gjøres med nyere stiftelser.

Stiftelsen legger regelverket i forvaltningsloven til grunn ved vurderinger av om det foreligger inhabilitet. I henhold til stiftelsesdokumentet har departementet som oppretter forbeholdt seg retten til å være observatør på styremøtene i stiftelsen, og departementet har gjennom sin observatørrolle registrert at styret er opptatt av å følge disse reglene i forvaltingsloven. Departementet har videre merket seg at styremedlemmer har erklært seg inhabile og fratrådt styremøtet ved behandling av enkeltsaker der det har vært aktuelt, for eksempel når søknader fra familiemedlemmer behandles.

Jeg vil avslutningsvis bemerke at Romanifolket/taterne er en tallmessig liten minoritetsgruppe. Videre har bare en del av gruppa så langt valgt å organisere seg og stå fram med minoritetsidentitet. Det er således ikke overraskende at det kommer inn tilskuddssøknader til stiftelsen der noen av styremedlemmene er inhabile ved behandlingen, på grunn av familieforhold.

Vedlegg til svar:

http://www.stortinget.no/vedlegg-dok15-201011-184