Skriftlig spørsmål fra Janne Fardal Kristoffersen (H) til kunnskapsministeren

Dokument nr. 15:188 (2010-2011)
Innlevert: 28.10.2010
Sendt: 29.10.2010
Besvart: 04.11.2010 av kunnskapsminister Kristin Halvorsen

Janne Fardal Kristoffersen (H)

Spørsmål

Janne Fardal Kristoffersen (H): Hvorfor vil ikke kunnskapsministeren gi økonomisk støtte til et svært viktig prosjekt ved Lindesnes ungdomsskole, hvor man øker læring og trivsel og forhindrer frafall?

Begrunnelse

Lindesnes kommune er en ROBEK kommune, som sliter med store levekårsproblemer. Over tid har Lindesnes ungdomsskole hatt problemer med bråk, uro og hærverk. En stund var det så ille at politiet patruljerte i skolegården i storfriminuttene. Lærerne tok selv initiativ til å snu situasjonen. De gjorde et forsøk med å åpne opp idrettshallen i enkelte storfriminutt. Idrettshallen har direkte tilknytning til skolen. Her arrangerte de ulike typer sportsaktiviteter i et forsøk på å gi elevene en positiv og bedre skolehverdag. Forsøket fungerte strålende. De elevene som tidligere var urolige og lite engasjert, fant ut at dette var moro og at det endelig var noe de behersket. Det ble arbeidsro i timene og det ble slutt på hærverket. De elevene som sleit faglig, fikk økt tro på seg selv. De fikk en helt annen kontakt med og tillit til lærerne og de hadde noe å glede seg til i skolehverdagen. Det ble arrangert turneringer som samlet masse elver og aktivitetene skapte trivsel.
Både elevene og skolen har et stort ønske om å kjøre et 3-årig prosjekt for å prøve ut en ordning med faste aktiviteter i idrettshallen. For å få det til trengs det midler til sportsutstyr og lærerressurser. Det er helt vesentlig at det er lærere til stede ved disse aktivitetene. Om et slikt prosjekt kan realiseres, vil det gi viktige erfaringer som kan brukes over hele landet og vil helt klart hindre frafall i skolen.
Jeg hadde håpt at kunnskapsministeren ville være positiv til et så viktig pilotprosjekt. Skolen trenger 250-300.000 kr for å kjøre dette prosjektet. Og det vil være meget lærerikt og det vil gi mange elver det løftet de trenger for å slippe å bli tapere. I en kommune med store levekårsproblemer ville det vært meget spennende å se hva slags resultat et slikt prosjekt ville gitt.

Kristin Halvorsen (SV)

Svar

Kristin Halvorsen: Den 17. september mottok jeg en henvendelse fra en lærer ved Lindesnes ungdomsskole om et arbeid de hadde gjennomført for å bedre miljøet ved skolen. Jeg ble imponert over det som framsto som en vellykket snuoperasjon. Det ga jeg også uttrykk for i svaret som ble sendt den 27. september. Det er imidlertid Utdanningsdirektoratet som har ansvaret for å behandle konkrete søknader og vurdere enkeltprosjekter.

Arbeid for bedre læringsmiljø er svært viktig, og Utdanningsdirektoratet har for tiden en bred satsing på dette gjennom programmet Bedre læringsmiljø, se http://www.utdanningsdirektoratet.no/Tema/Laringsmiljo/. Denne satsingen består av materiell til skolene, veiledning i regelverket, rådgivingstjenesten for skoleanlegg og midler til lokale utviklingsprosjekter. Eventuell søknad om støtte til utviklingsprosjekt ved Lindesnes ungdomsskole har derfor Utdanningsdirektoratet som rette adressat, noe vi vil gjøre skolen oppmerksom på.

Regjeringen er svært opptatt av kvalitet på opplæringen på ungdomstrinnet, herunder læringsmiljøet som spiller en viktig rolle for god læring. Jeg vil legge fram en melding til Stortinget om dette trinnet til våren. Det er utfordringer knyttet til mange elevers læring på ungdomstrinnet, noe som blant annet har bakgrunn i sviktende motivasjon med bråk og uro som konsekvenser. Meldingen vil på bredt grunnlag drøfte årsaker til utfordringene og på kunnskapsbasert grunnlag foreslå tiltak for bedre læring og motivasjon gjennom økt relevans, praktiske innfallsvinkler og variasjon.