Skriftlig spørsmål fra Ib Thomsen (FrP) til kulturministeren

Dokument nr. 15:189 (2010-2011)
Innlevert: 28.10.2010
Sendt: 29.10.2010
Besvart: 05.11.2010 av kulturminister Anniken Huitfeldt

Ib Thomsen (FrP)

Spørsmål

Ib Thomsen (FrP): Undertegnede viser til at det i den senere tid har blitt lansert flere barnebøker med partipolitisk innhold. Den offentlige innkjøpsordningen er en form for subsidiering av bøker.
Kan statsråden redegjøre for regelverket knyttet til innkjøpsordningen, og hvorvidt rene partipolitiske barnebøker er noe som bør innlemmes i en slik offentlig ordning?

Begrunnelse

Undertegnede viser til at det i den senere tid har blitt lansert flere barnebøker med partipolitisk innhold. Den offentlige innkjøpsordningen er en form for subsidiering av bøker. Det må foretas en prinsipiell avklaring fra Statsrådens side, knyttet til hvorvidt en offentlig innkjøpsordning skal tillate at det drives partipolitikk på skattebetalernes regning. Undertegnede har det syn at partipolitiske barnebøker, som har den hensikt og forherlige eller spre negative synspunkter til barn om partier, er en svært uheldig praksis som kan undergrave legitimiteten til innkjøpsordningen, da ordningen faktisk er finansiert av samtlige skattebetalere, uavhengig av politisk syn. Det bes derfor om at statsråden, som er godt kjent med denne problemstillingen, redegjør for hennes prinsipielle syn.

Anniken Huitfeldt (A)

Svar

Anniken Huitfeldt: Regelverket for innkjøp av skjønnlitterære bøker i innkjøpsordningene forvaltes av Norsk kulturråd og bygger på tre grunnleggende momenter.

1. Innkjøp forutsetter en kvalitetsvurdering av de påmeldte bøkene. Til vurdering av barne- og ungdomslitteratur oppnevner Kulturrådet et utvalg med tre medlemmer.

2. Vurderingsutvalget avgjør med alminnelig stemmeflertall om en bok tilfredsstiller kravene til kvalitet og sjanger eller ikke. Utvalget skal ikke ta stilling til tendens eller budskap i bøkene.

3. En ankenemnd med fem medlemmer behandler klager over avslag om innkjøp. Ankenemnden gir tilrådinger til Norsk kulturråd, som gjør endelige vedtak. Forlagene kan ikke klage på det kunstneriske skjønnet som ankenemndene legger til grunn for tilrådingen, bare på eventuelle feil i saksbehandlingen.

Når det gjelder en prinsipiell avklaring om bøker med politisk tendens skal kjøpes inn eller ikke, mener jeg at også i dette spørsmålet må de kulturpolitiske grunnprinsipper gjelde:

- Ytringsfrihet

- Kunstnerisk frihet

- Prinsippet om en armlengdes avstand mellom politiske beslutninger og faglig/kunstnerisk skjønn.

Jeg har tillit til vurderingsutvalgenes integritet i den kvalitative og prinsipielle vurdering av påmeldte verk til innkjøpsordningene. Det er ikke min oppgave som kulturminister å overprøve forvaltningen av innkjøpsordningene.

Jeg er uenig i representantens oppfatning om at innkjøpte bøker med eventuelt partipolitisk innhold er å anse som partipolitikk på skattebetalernes regning. Så lenge det ligger kunstneriske vurderinger til grunn, vil fargen på eventuelle politiske ytringer i innkjøpte bøker være tilfeldig.