Skriftlig spørsmål fra Jon Georg Dale (FrP) til miljø- og utviklingsministeren

Dokument nr. 15:193 (2010-2011)
Innlevert: 28.10.2010
Sendt: 29.10.2010
Besvart: 08.11.2010 av miljø- og utviklingsminister Erik Solheim

Jon Georg Dale (FrP)

Spørsmål

Jon Georg Dale (FrP): I Nationen 23.10.10 sender regjeringen svært motstridene signaler når det gjelder dagens forvaltning av rovdyr. Miljøvernministeren strides med Landbruksminister Lars Peder Brekk om hvorvidt man tar ut nok rovdyr, og i hvilket tempo. For de berørte parter er situasjonen uforutsigbar - for eksempel gjelder dette bønder med dyr på utmarksbeite.
Kan statsråden avklare hva som er regjeringens offisielle politikk i lys av artikkelen i Nationen?

Erik Solheim (SV)

Svar

Erik Solheim: I regjeringserklæringen fra 2009 (Soria Moria II) fremgår det at hovedtrekkene i stortingsforliket om rovviltpolitikken fra 2004 skal videreføres. Dette innebærer blant annet at prinsippet om en todelt målsetting, som både skal sikre rovviltbestandenes overlevelse og næringsdrift basert på beitebruk i utmark, ligger til grunn for regjeringens rovviltpolitikk. Samtidig at det er flere elementer i rovviltforvaltningen som skal vurderes nærmere, blant annet skal regjeringen invitere Stortinget til en ny vurdering av bestandsmålene for ulv og bjørn.

Som det fremgår av Stortingsmelding nr. 15 (2003-2004) er de nasjonale bestandsmålene for gaupe, jerv, bjørn og ulv på henholdsvis 65, 39, 15 og 3 årlige ynglinger. Det er et mål i regjeringens rovviltpolitikk at bestandstallene skal ligge så nær bestandsmålene som mulig.