Skriftlig spørsmål fra Øyvind Håbrekke (KrF) til barne-, likestillings- og inkluderingsministeren

Dokument nr. 15:200 (2010-2011)
Innlevert: 29.10.2010
Sendt: 29.10.2010
Besvart: 05.11.2010 av barne-, likestillings- og inkluderingsminister Audun Lysbakken

Øyvind Håbrekke (KrF)

Spørsmål

Øyvind Håbrekke (KrF): Vil statsråden forsikre seg om at det ikke gjøres endringer i turnusordninger ved etablerte barnevernsinstitusjoner som fører til uhensiktsmessige endringer i barnas hverdag, redusert kvalitet og fare for nedleggelse av velfungerende institusjoner?

Begrunnelse

Barne- ungdoms- og familiedirektoratet har nå til behandling langturnusavtalen som er tidsbegrenset med varighet ut 2010. Det vil i den forbindelse bli forhandlet om eventuelle nye institusjoner skal inn eller ut av avtalen.
Det er levert inn en fellessøknad om langturnus for flere institusjoner i region Midt-Norge. Denne gjelder blant annet Gilantunet i Sør-Trøndelag. De tillitsvalgte støtter søknaden om å opprettholde langturnus. Omlegging av turnus vil her føre til at barna må forholde seg til mange flere voksenpersoner i løpet av en dag og gi mindre stabilitet i hverdagen. Institusjoner som ligger et stykke fra nærmeste by vil også kunne ha problemer med å rekruttere fagpersonell fordi de da må være villig til å pendle når vaktene blir langt kortere og hyppigere. Det kan derfor være utfordrende å drive videre med endrede rammebetingelser.

Audun Lysbakken (SV)

Svar

Audun Lysbakken: I likhet med stortingsrepresentant Håbrekke er jeg opptatt av at barn som bor i barneverninstitusjon får stabil og god voksenkontakt, og kontinuitet i omsorgen. Dette er viktig for å sikre barna et best mulig tilbud. Barnevernsbarn som bor på institusjon vil ha et særlig stort behov for dette, fordi de ofte har levd med liten grad av stabile voksenpersoner.

Langturnusavtalen er en særavtale som gir unntak fra bestemmelsene om arbeidstid i Hovedtariffavtalen (HTA). Langturnusavtalen gjelder for institusjoner hvor det er nødvendig at de ansatte oppholder seg i lengre sammenhengende perioder for å oppnå omsorgs- og/eller behandlingsmål for barna/ungdommene. Avtalen må inngås mellom Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet (FAD) og hovedsammenslutningene, og den er gyldig i ett år. Bare institusjoner og omsorgssentre som er spesifisert i avtalen kan benytte seg av den. For å komme med på avtalen må det leveres søknad med faglig begrunnelse fra den enkelte institusjon for å arbeide på denne måten. Partene lokalt må være enige, og den enkelte ansatte kan reservere seg. Hvert år gjennomgås avtalen for eventuell videreføring.

I begrunnelsen til spørsmålet, viser representanten konkret til institusjonen Gilantunet, som Bufdir er i ferd med å overta. Gilantunet har per i dag en turnusordning som er forskjellig fra Bufetats langturnusavtale. Dersom Gilantunet skal gå over til en langturnusordning, må dette forhandles mellom FAD og Hovedsammenslutningene slik det er beskrevet foran.