Skriftlig spørsmål fra Anders B. Werp (H) til justisministeren

Dokument nr. 15:205 (2010-2011)
Innlevert: 29.10.2010
Sendt: 01.11.2010
Besvart: 08.11.2010 av justisminister Knut Storberget

Anders B. Werp (H)

Spørsmål

Anders B. Werp (H): Kan statsråden redegjøre for i hvilke politidistrikt eller særorgan de 180 ledige og planlagte stillingene i politietaten befinner seg?

Begrunnelse

I statsrådens brev til justiskomiteen i anledning komiteens behandling av Dokument 8:157 S (2009-2010) vises det til at Politidirektoratet har opplysninger om at det den 28.09.2010 var 180 ledige eller planlagt stillinger i politiet. Det opplyses om at noen av stillingene krever erfaring, og at det normalt vil bli ledighet i grunnstilling når disse stillingene besettes. Videre opplyses det om at det er et mål at denne tilsettingsprosessen skal skje så raskt som mulig. I lys av at en svært stor andel av årets uteksaminerte fra PHS enda ikke har fått jobb i politiet, og at en stor andel av de som har fått jobb er tilsatt i kortere vikariater, er det gunstig for den offentlige debatt at det er åpenhet om den reelle bemannings- og ressursmessige situasjonen i politiet.

Knut Storberget (A)

Svar

Knut Storberget: I følge den siste innrapporteringen fra Politidirektoratet var antallet ledige polititjenestemannsstillinger pr. 26. 10. 2010 på 190. Dette gjelder stillinger som er under tilsetting, er kunngjort eller besluttet kunngjort.

De 190 stillingene fordeler seg på følgende stillingskategorier:

Politibetjent 1 33

Politibetjent 2 21

Politibetjent 3 39

Politiførstebetjent 36

Politioverbetjent 48

Lensmann 8

Politistasjonssjef 2

Politiinpsektør u/

påtalemyndighet 3

De 190 stillingene fordeler seg slik på politidistrikter og særorgan:

Oslo 38 Sunnmøre 3

Østfold 21 Nordmøre og Romsdal 5

Follo 3 Sør-Trøndelag 2

Romerike 4 Helgeland 9

Hedmark 4 Salten 3

Gudbrandsdal 4 Midtre Hålogaland 6

Vestoppland 1 Troms 6

Nordre Buskerud 1 Vestfinnmark 4

Søndre Buskerud 2 Østfinnmark 8

Vestfold 11 Kripos 17

Telemark 3 Økokrim 8

Agder 5 Politihøgskolen 2

Rogaland 6 Politiets utlendingsenhet 3

Haugaland og Sunnhordaland 4 Utrykningspolitiet 1

Hordaland 2 Totalt 190

Sogn og Fjordane 4Jeg kan ellers opplyse at ut fra den siste innrapporteringen til departementet var pr. 26.10.2010 302 tilsatt i politiet av 428 nyutdannede fra Politihøgskolen i 2010. Av disse er det 77 som ikke har bestått eksamen pr. 26.10.2010.