Skriftlig spørsmål fra Tage Pettersen (H) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:207 (2010-2011)
Innlevert: 01.11.2010
Sendt: 01.11.2010
Besvart: 11.11.2010 av samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa

Tage Pettersen (H)

Spørsmål

Tage Pettersen (H): Bastø Fosen AS har konsesjon på RV19-sambandet mellom Moss og Horten ut 2015. Det betyr at grunnlagsarbeide for neste konsesjonsperiode fra 2016 snart skal starte opp. Det ligger samtidig en bestilling inne hos Statens vegvesen om å gjennomføre en KVU for sambandet for å utrede fergefri forbindelse. Riksveitrafikken gjennom Moss er et stort miljøproblem.
Hvordan vil statsråden sikre at lokalmiljøet får påvirke konsesjonskravene, og vil hun sikre at KVUen er ferdig før ny konsesjon lyses ut?

Begrunnelse

Fergesambandet Moss - Horten er landets mest trafikkerte fergesamband med neste 1,6 millioner kjøretøy pr år, hvor svært mange er tyngre kjøretøy. Dette er også landets eneste fergestrekning som ikke er subsidiert av det offentlige.
Sambandet har de siste årene hatt en stor vekst i antall kjøretøy og i sommer ble det satt inn en ekstra ferge slik at fire ferger betjente sambandet. Årsaken til dette var at en for stor andel av kjøretøyene måtte stå igjen og tiden de måtte vente overgikk de kravene som er satt.
Det å lede 1,6 millioner kjøretøy på en tofelts riksvei gjennom Moss sentrum og ut til E6 skaper meget store trafikale og miljømessige utfordringer for lokalsamfunnet. I disse dager pågår det også en KVU for en "Mosseregionpakke" for å se på de trafikale utfordringene i hele regionen. Men det faktum at 1,6 millioner kjøretøy, som i svært liten grad skal til/fra Moss, skal gjennom Moss by innebærer at lokalsamfunnet ser det som svært naturlig at staten tar et stort ansvar for å bidra til løsninger.
At regjeringen til stadighet skyver utbyggingen av jernbaneløsningen gjennom byen frem i tid, gjør det også betydelig vanskeligere å løse de trafikale utfordringene vi allerede nå opplever daglig.
Det videre arbeidet avhenger av to ulike KVUer og at Jernbaneverket får midler for å starte opp igjen sitt arbeid med detaljplanen. Dette er prosesser som tar tid. Derfor er det beklagelig at statsråden så sent som i april i spørretimen avviste at staten ville bidra til å få på plass enkelte kortsiktige tiltak for å bedre trafikkflyten gjennom byen.
Det er hevet over enhver tvil at veinettet gjennom Moss ikke har en kapasitet til å ta den trafikkveksten vi vil se de nærmeste årene. Av den grunn er det naturlig at staten er villig til å bidra for å gjøre belastningene for lokalsamfunnet minst mulig frem til vi får gjennomført støtte tiltak på veinettet i regionen.

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp)

Svar

Magnhild Meltveit Kleppa: Det er riktig at det er stor trafikkbelastning på hovedvegnettet gjennom Moss. En slik situasjon skaper tidvis køer. Den største delen av trafikken er imidlertid lokaltrafikk. Trafikkmengden på brua øst for fergeleiet, altså inklusiv trafikken til/fra ferja, er ca 24 000 kjøretøyer/døgn i årsdøgntrafikk (ÅDT). Av dette utgjør ferjetrafikken drøyt

4 000 kjøretøyer/døgn. Dette betyr at ca. 80 prosent av trafikken på rv 19 gjennom Moss er lokaltrafikk. Tungtrafikkandelen er imidlertid større for ferjetrafikken enn lokaltrafikken, og ferjetrafikken bidrar til en støtvis større trafikkbelastning på rv 19. Dette gjør at ferjetrafikken oppfattes som et problem i Moss.

Neste konsesjonsperiode for sambandet Moss-Horten starter 1. januar 2016. Dette betyr at ny utlysning må gjøres i løpet av 2012 slik at ny kontrakt kan inngås senest sommeren 2013. Statens vegvesen vil derfor i løpet av 2011 starte arbeidet med å utforme de nye konsesjonsvilkårene i dette sambandet.

Samferdselsdepartementet har tidligere bedt Statens vegvesen om at det i arbeid med utlysning av ferjesamband etableres dialog med lokale myndigheter og dette er innarbeidet i rutinene. Dette vil også bli gjort i forbindelse med sambandet Moss-Horten. Lokalmiljøet vil derfor få mulighet til å påvirke konsesjonsvilkårene.

Samferdselsdepartementet har tatt initiativ til to konseptvalgutredninger (KVUer) med etterfølgende ekstern kvalitetssikring (KS1) som berører Moss og sambandet Moss – Horten. En av disse er KVU for hovedvegsystemet i Moss og Rygge. Aktuelle løsninger i Moss må kunne betjene både ferjetrafikk og lokaltrafikk samtidig som løsningene må kunne forsvares ved en eventuell fremtidig situasjon uten ferjetrafikk. Denne KVUen forventes ferdig til sommeren 2011 med etterfølgende høring og KS1.

KVU for fast forbindelse mellom Moss og Horten vil bli gjennomført etter KVUen for hovedvegsystemet i Moss og Rygge. Dette er et svært stort og kostnadskrevende prosjekt der det gjenstår betydelig utredningsarbeid for å få på plass et tilstekkelig faglig grunnlag for å kunne vurdere alternative konseptuelle løsninger for en eventuell fast forbindelse over Oslofjorden.

Dette betyr at KVU/KS1 for hovedvegsystemet i Moss og Rygge vil foreligge før utlysing av ny kontrakt for ferjesambandet. Det vil bli utarbeidet KVU for fast forbindelse mellom Moss og Horten så raskt som det er faglig grunnlag for det. Departementet tar sikte på å fastsette mandat for KVU-arbeidet i løpet av 2011.