Skriftlig spørsmål fra Erna Solberg (H) til arbeidsministeren

Dokument nr. 15:206 (2010-2011)
Innlevert: 29.10.2010
Sendt: 01.11.2010
Besvart: 05.11.2010 av arbeidsminister Hanne Inger Bjurstrøm

Erna Solberg (H)

Spørsmål

Erna Solberg (H): I Folketrygdloven § 8-9 3. ledd heter det: "Etter søknad kan et medlem også ellers få sykepenger i en begrenset periode under opphold i utlandet. Han eller hun må godtgjøre at utenlandsoppholdet ikke vil forverre helsetilstanden, forlenge arbeidsuførheten eller hindre Arbeids- og velferdsetatens kontroll og oppfølging."
Hva er årsaken til at Nav nekter sykepenger til en med gradert sykmelding som etter leges anbefaling er i utlandet?

Hanne Inger Bjurstrøm (A)

Svar

Hanne Inger Bjurstrøm: I henhold til Folketrygdloven § 8-9 er det et vilkår for rett til sykepenger at medlemmet oppholder seg i Norge. Likevel kan det ytes sykepenger i utlandet til personer som er medlemmer i trygden jf. bestemmelsene i Folketrygdloven § 2-5, 2-6 og 2-8. Videre kan det ytes sykepenger til medlem som er innlagt i helseinstitusjon for norsk offentlig regning, eller som får oppholdet dekket etter avtale med et annet land om trygd.

Man kan etter søknad få rett til sykepenger i utlandet en begrenset periode dersom man kan godtgjøre at utenlandsoppholdet ikke vil forverre helsetilstanden, forlenge arbeidsuførheten eller hindre Arbeids- og velferdsetatens kontroll og oppfølging. Om unntak skal gis må vurderes konkret i hvert enkelt tilfelle, og dette vil altså ikke bare avhenge av legens vurdering.

Det er på denne bakgrunn ikke mulig for meg å vurdere hva som i et konkret tilfelle kan være årsaken til at arbeids- og velferdsetaten evt. nekter sykepenger til en med gradert sykmelding som etter leges anbefaling er i utlandet.

Vedtak kan påklages. Klagen skal fremmes overfor det NAV-kontoret som har fattet vedtak. Dersom vedtaket opprettholdes, blir klagen sendt videre til behandling hos NAV Klageinstans.