Skriftlig spørsmål fra Torgeir Trældal (FrP) til landbruks- og matministeren

Dokument nr. 15:213 (2010-2011)
Innlevert: 01.11.2010
Sendt: 01.11.2010
Besvart: 05.11.2010 av landbruks- og matminister Lars Peder Brekk

Torgeir Trældal (FrP)

Spørsmål

Torgeir Trældal (FrP): Viser til svar på spørsmål 110 om politisk propaganda i stiftelsen Nyt Norge. Jeg registrerer at statsråden som vanlig unngår å svare på spørsmålene han får, men ber undertegnede ta kontakt med stiftelsen som ble opprettet av Landbruksdepartementet, og som får støtte over jordbruksavtalen. Jeg oppfatter det derfor som at statsråden støtter det jeg vil hevde er en uetisk handling.
Vil statsråden ta kontakt med stiftelsen KSL matmerk og be dem beklage, og hvis ikke, vil jeg da anta at statsråden stiller seg bak ukulturen?

Lars Peder Brekk (Sp)

Svar

Lars Peder Brekk: Jeg viser til mitt tidligere svar til representanten Trældal på spørsmål nr. 110.

Jeg må igjen understreke at KSL Matmerk er en uavhengig stiftelse med egne vedtekter og eget styre. Stiftelsens formål og oppgaver framgår av vedtektene, og er for øvrig nedfelt i strategier, planer og budsjetter som blir vedtatt av styret.

Med bakgrunn i Stortingets vedtak og som en del av jordbruksoppgjøret, mottar stiftelsen tilskudd til gjennomføring av visse definerte oppgaver, jf her proposisjonene om jordbruksoppgjøret og om LMDs budsjett. Stiftelsen rapporterer på resultatoppnåelse til departementet og hovedtrekkene her rapporteres også til Stortinget i de aktuelle proposisjonene.

Ut over dette må jeg fastholde at jeg, som Landbruks- og matminister, ikke har instruksjonsmyndighet over stiftelsen. Det foreligger derfor ikke noe som helst formelt grunnlag for å ta denne saken opp med KSL Matmerk sett fra departementets side.