Skriftlig spørsmål fra Dagfinn Høybråten (KrF) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:215 (2010-2011)
Innlevert: 01.11.2010
Sendt: 02.11.2010
Besvart: 10.11.2010 av helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

Dagfinn Høybråten (KrF)

Spørsmål

Dagfinn Høybråten (KrF): I en fersk tilsynsrapport uttrykker Statens Helsetilsyn sterk bekymring for om bemanningssituasjonen ved Fødeavdelingen ved SUS i Stavanger er faglig forsvarlig.
Hva vil statsråden gjøre for å forsikre seg om at helseforetaket oppfyller kravene til forsvarlig drift av tilbudet til de fødende ved SUS?

Begrunnelse

Fødeavdelingen ved SUS er Norges 2. eller 3. største avdeling. Antallet fødsler har steget nesten 18 % fra 2004 til 2010. Arbeidspresset for både jordmødre og leger er betydelig.
Som et ledd i omorganisering av føde-/barselseksjonen, innførte SUS en differensieringsmodell for fødsler fra 7. september 2009. Differensieringsmodellen innebærer at det blir gjort risikovurdering og differensiering gjennom svangerskapet, ved innleggelse på sykehuset og under fødselen. Siden da har fødslene ved SUS foregått ved følgende to avdelinger:
- Fødeloftet (7. etasje) som er en jordmorstyrt lavrisikoenhet med 4 fødestuer og ca. 1 200 fødsler i året.
- Fødeavdeling (1. etasje) for fødsler med høyere risiko og kvinner som ønsker epiduralbedøvelse. Dette er fødsler som krever mer avansert overvåking. Avdelingen har 10 fødestuer og ca. 3 600 fødsler i året.
Opplysningene som samlet sett kommer fram ved tilsynet, gjør at Helsetilsynet i Rogaland mener at det kan reises tvil om SUS har god nok personellberedskap med tanke på pasientsikkerheten ved Fødeavdelingen.
Helsetilsynet i Rogaland vurderer at bemanningen ved Fødeavdelingen ligger svært nær grensen for å være faglig uforsvarlig.
I følge Kvinneklinikkens handlingsplan og ROS-analyse for helse- miljø- og sikkerhetsarbeid 2010 er det for få jordmorstillinger ved Fødeavdelingen, og arbeidsbelastningen for leger ved Kvinneklinikken er for stor.

Anne-Grete Strøm-Erichsen (A)

Svar

Anne-Grete Strøm-Erichsen: Med St.meld. nr. 12 (2008-2009) En gledelig begivenhet la Regjeringen grunnlaget for at gravide og fødende skal oppleve en helhetlig og sammenhengende svangerskaps-, fødsels- og barselomsorg – altså at det blir en gledelig begivenhet for familien. Det er de regionale helseforetakene og kommunene som har ansvar for helheten i tilbudet.

Helse Vest RHF har informert meg om at Helsetilsynet i Rogaland ved sitt tilsyn ved fødeavdelingene ved Stavanger Universitetssjukehus ikke fant forhold som kunne karakteriseres som avvik, og at avdelingene ble drevet i henhold til lover og forskrifter.

Det ble gitt en merknad i forhold til risikoen for samtidighetskonflikter ved fødeavdelingene. Merknader blir gitt der tilsynsmyndighetene finner grunn til å peke på mulighet for forbedring, men hvor det ikke er strid med fastsatte krav. Stavanger universitetssykehus vurderer at tilbudet som blir gitt ved fødeavdelingene totalt sett er faglig forsvarlige. Dette ble også bekreftet gjennom Helsetilsynet i Rogalands tilsyn ved avdelingene.

Stavanger Universitetssjukehus vil gjennomgå rapporten fra Helsetilsynet og følge opp merknadene og bruke dette som grunnlag for kvalitetsforbedring og for å sikre best mulig læringseffekt. I gjennomgangen vil helseforetaket også vurdere bemanningen ved fødeavdelingene og eventuelt hvilke tiltak som må gjennomføres for å sikre et fortsatt faglig godt og forsvarlig tilbud til de fødende. Rapporten og eventuelle tiltak vil også bli forelagt helseforetakets styre. Rapporten blir også forelagt styret i Helse Vest RHF.

Det er et grunnleggende krav at fødeinstitusjoner drives forsvarlig. Som en oppfølgning av St. meld. nr 12 (2008-2009) En gledelig begivenhet utarbeider regionale helseforetak nå helhetlige, flerårige og lokalt tilpassende planer for fødetilbudene der blant annet nasjonale kvalitetskrav skal legges til grunn. Planene skal sendes departementet for godkjenning. Jeg vil forsikre meg om at et trygt og forsvarlig fødetilbud både for fødende i Stavanger og i resten av landet inngår i planene.