Skriftlig spørsmål fra Bård Hoksrud (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:217 (2010-2011)
Innlevert: 02.11.2010
Sendt: 02.11.2010
Besvart: 11.11.2010 av samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa

Bård Hoksrud (FrP)

Spørsmål

Bård Hoksrud (FrP): Norsk Bane AS hevder i et notat av 29. september 2010 at det ble igangsatt kvalitetssikring av konseptvalg (KS1) av nytt dobbeltspor Eidsvoll – Sørli på Dovrebanen, men at dette ikke ble fullført. Resultatet er angivelig at et østlig alternativ som var rimeligere og hadde 6 minutter kortere reisetid, ikke ble vurdert.
Kan statsråden bekrefte at KS1 ble igangsatt og ikke fullført, og at beslutninger om trasevalg langs strandsonen ved Mjøsa derved er tatt på feilaktig grunnlag?

Begrunnelse

http://www.norskbane.no/download.aspx?object_id=48F19C891E874FDEA55ABA17252DFE60.pdf

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp)

Svar

Magnhild Meltveit Kleppa: Samferdselsdepartementet ga i 2006 Jernbaneverket i oppdrag å utarbeide en konseptvalgutredning (KVU) for Eidsvoll – Hamar. Dette var Jernbaneverkets pilotprosjekt for KVU. En viktig hensikt med KVU/KS1 for dette prosjektet var læring og metodeutvikling. Parallelt med KVU/KS1-arbeidet pågikk det konkret planlegging på fellesprosjektet E6 – Dovrebanen. Høsten 2009 bestemt Samferdselsdepartementet i samråd med Finansdepartementet at KS1-prosessen skulle avsluttes uten at endelig sluttrapport forelå. Begrunnelsen var at på dette tidspunktet var prosjektet allerede blitt prioritert i Nasjonal transportplan 2010-2019.

Kvalitetssikring i tidlig fase (KS1) er statens eget kvalitetssikringsverktøy som ikke er forpliktet gjennom plan- og bygningsloven eller annet lovverk. Regjeringen velger selv om et prosjekt skal underlegges KS1 eller ikke. En anbefaling fra en KS1-prosess er heller ikke bindende for regjeringen.

Jernbaneverket vurderte flere ulike konsepter for prosjektet, herunder et alternativ uavhengig av eksisterende trasé. Tilsvarende har liknende løsninger som Norsk Bane AS sitt forslag, vært vurdert både i fylkesdelplan for Gardermoen – Mjøsbyene og i en egen silingsrapport i forbindelse med fastsettelse av planprogram for fellesprosjektet E6 – Dovrebanen. Selv om KVU/KS1-prosessen ikke ble fullført, mener jeg at regjeringen hadde et godt faglig grunnlag til å fatte beslutning om trasévalg for E6 og Dovrebanen langs Mjøsa sommeren 2009.

Da KVU-arbeidet for Eidsvoll – Hamar ikke kunne ferdigstilles i tide til at beslutning om trasévalg etter ordinære planprosesser etter plan- og bygningsloven skulle tas, var det ikke lenger meningsfylt å fullføre KS1-prosessen for prosjektet. KVU/KS1-prosessen for Eidsvoll – Hamar prosjektet har likevel gitt verdifull erfaring for hvordan konseptvalgutredninger på jernbaneområdet skal gjennomføres.