Skriftlig spørsmål fra Henning Skumsvoll (FrP) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:218 (2010-2011)
Innlevert: 02.11.2010
Sendt: 02.11.2010
Besvart: 11.11.2010 av olje- og energiminister Terje Riis-Johansen

Henning Skumsvoll (FrP)

Spørsmål

Henning Skumsvoll (FrP): Ved innføring av grønne sertifikater vil investeringer i grønn energi skje på tvers av landegrensen Norge-Sverige. EUs Fornybardirektiv forplikter derimot Norge til et gitt %-mål om fornybar energi.
Vil svenske kapitalinvesteringer i Norge under sertifikatsystemet godskrives Norges forpliktelser i Fornybardirektivet, og kan Norge ved overoppnåelse av Fornybardirektivet selge "svenskfinansiert sertifikatkraft" til et EU land for å hjelpe de med innfrielse av Fornybardirektivet?

Terje Riis-Johansen (Sp)

Svar

Terje Riis-Johansen: Summen av landenes ambisjoner viser den felles satsingen på fornybar kraftproduksjon i sertifikatordningen, og det enkelte landets ambisjon er et uttrykk for hvor mye ny fornybar produksjon landet ønsker å finansiere i denne ordningen. Hvordan økningen av fornybar produksjon fordeler seg mellom landene avhenger i stor grad av produksjonskostnader og konsesjonskrav.

To eller flere medlemsland kan, i følge EUs fornybardirektivs artikkel 11, koordinere eller etablere felles støttesystemer. Landene kan overføre en spesifisert mengde fornybar energi statistisk eller bli enige om en fordelingsnøkkel som produksjonen skal fordeles etter. Slik kan en mengde produsert kraft i ett land telle i fornybarmålet i det andre landet. Hvis ambisjonsnivået er høyere enn målet gjennom fornybardirektivet, står landene i prinsippet fritt til å selge et eventuelt overskudd de selv har finansiert, videre gjennom statistiske overføringer (artikkel 6 i fornybardirektivet).

Det svensk - norske elsertifikatmarkedet har foreløpig kommet lengst i konkretisering av bruk av samarbeidsmekanismene i fornybardirektivet. Det foreligger begrenset med rammer for bruk av mekanismene fra EU.