Skriftlig spørsmål fra Kari Kjønaas Kjos (FrP) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:220 (2010-2011)
Innlevert: 02.11.2010
Sendt: 03.11.2010
Besvart: 11.11.2010 av helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

Kari Kjønaas Kjos (FrP)

Spørsmål

Kari Kjønaas Kjos (FrP): Vil statsråden endre regelverket for "Raskere tilbake" slik at det er mulighetene for å komme raskere tilbake som er avgjørende, og ikke diagnosen som er kriteriet for å få et fornuftig tilbud i denne typen saker?

Begrunnelse

Den 29.10.2010 sendte NRK Nordland en reportasje om en mann som for tiden er sykmeldt, og som ser ut til å måtte vente i inntil ett år på nødvendig operasjon. Etter først å ha fått tilbud om "Raskere tilbake" gjennom Aleris, fikk mannen ny beskjed om at hans diagnose ikke kvalifiserte til å bli behandlet gjennom denne ordningen. Hans diagnose sto ikke på listen. Operasjonen koster mindre enn 20 000 kr. Likevel har denne mannen fått beskjed om at han kan få operasjon tidligst i april. Frem til da må mannen gå sykmeldt. Dette fremstår som fullstendig meningsløst og kan umulig være en ønsket situasjon.

Anne-Grete Strøm-Erichsen (A)

Svar

Anne-Grete Strøm-Erichsen: Formålet med ordningen ”Raskere tilbake” er å bringe personer som mottar sykepenger raskere tilbake til arbeidslivet og dermed redusere sykefraværet og utstøting fra arbeidslivet.

Midlene som har vært bevilget til tiltak innenfor ”Raskere tilbake” har gitt mulighet for å få etablert en rekke tilbud på områder med lange ventetider og udekkede behov for mer helhetlig tilnærming. En stor del av midlene som har vært bevilget til tiltak innenfor ”Raskere tilbake” har vært stilt til disposisjon for de regionale helseforetakene, i 2010 til sammen 483,6 mill. kroner. Det gis tilbud både om døgnopphold, dagbehandling og polikliniske konsultasjoner. Det gis tilbud i sykehus og i private opptrenings- og rehabiliteringsinstitusjoner. Sykdommer i muskel-skjelettsystemet er den vanligste diagnose som behandles innenfor ordningen ”Raskere tilbake”.

Det er en forutsetning at de regionale helseforetakene vurderer hvilke tilbud som gir best effekt i forhold til ordningens formål. De regionale helseforetakene har etablert egne definerte og ekstraordinære behandlingsløp i skjermede enheter i tillegg til ordinær virksomhet. Det er etablert tilbud ved ulike institusjoner, både i sykehus innenfor det regionale helseforetaket, og det er inngått avtaler med private aktører. Helse Nord RHF har bl.a. inngått avtale med Aleris sykehus i Tromsø når det gjelder ortopedi.

I sin rapportering i juni i år, konstaterer Helsedirektoratet at helsetjenesten langt på vei har utført sitt oppdrag slik oppdragsgiver har forutsatt. Det er bygget opp behandlingskapasitet for den viktigste gruppen sykmeldte, sykmeldte med muskel-skjelettsykdommer. Tilbudene inneholder bl.a. krav til samarbeid med andre aktører i sykefraværsoppfølgingen.

Det er ikke utarbeidet et særskilt regelverk som fastsetter hvilke diagnoser som skal behandles innenfor ordningen ”Raskere tilbake”.