Skriftlig spørsmål fra Arne Sortevik (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:223 (2010-2011)
Innlevert: 02.11.2010
Sendt: 03.11.2010
Besvart: 09.11.2010 av samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa

Arne Sortevik (FrP)

Spørsmål

Arne Sortevik (FrP): Vedlikeholdssituasjonen på det nasjonale veinettet er viktig for effektiv, sikker og energieffektiv transport. Etter gjennomføringen av Forvaltningsreformen fra 1.1.2010 er hoveddelen av det nasjonale veinettet målt i km plassert i fylkeskommuner og kommuner. En årlig samlet oversikt over ved-likeholdsituasjonen på samlet veinett vil kunne gi verdifull styringsinformasjon til nasjonale myndigheter.
Vil statsråden ta initiativ til å at det blir utarbeidet årlig vedlikeholdsrapport for samlet nasjonal veinett?

Begrunnelse


Magnhild Meltveit Kleppa (Sp)

Svar

Magnhild Meltveit Kleppa: I Statens vegvesens årsrapport rapporteres det per i dag om tilstandsutviklingen for vegdekkene på riksvegnettet. Samferdselsdepartementet har gitt Statens vegvesen i oppdrag å gjennomføre et større arbeid for å analysere behovet for vedlikehold. I tillegg utarbeides en metodikk for å vurdere etterslepet i vedlikeholdet. Arbeidet omfatter først og fremst riksveger, men for bruer og tunneler analyseres også fylkesvegnettet. Kartleggingsarbeidet vil gi et viktig grunnlag i arbeidet med Nasjonal transportplan 2014-2023. Både kartlegging og ny metodikk vil deretter gi mulighet for en bredere årlig rapportering om vedlikeholdet av riksvegnettet.

Rapportering av vedlikeholdstilstanden for fylkesveger og kommunale veger er fylkes- kommunenes og kommunenes ansvar. Som en del av forvaltningsreformen pågår det et arbeid med nasjonale føringer der også vedlikeholdsstandard er en del av vurderingen. En eventuell rapportering knyttet til fylkesveger og kommunale veger vil skje gjennom KOSTRA.