Skriftlig spørsmål fra Ine M. Eriksen Søreide (H) til forsvarsministeren

Dokument nr. 15:226 (2010-2011)
Innlevert: 03.11.2010
Sendt: 03.11.2010
Besvart: 10.11.2010 av forsvarsminister Grete Faremo

Ine M. Eriksen Søreide (H)

Spørsmål

Ine M. Eriksen Søreide (H): Det ble for kort tid siden kjent at Forsvarsdepartementet bevilger 50 mill. kr. ekstra til ammunisjon i Hæren for 2010. Hvordan dekkes denne ekstrabevilgningen inn?

Grete Faremo (A)

Svar

Grete Faremo: Regjeringen vil, i forbindelse med fremleggelse av Forsvarsdepartementets omgrupperingsproposisjon for 2010, foreslå overfor Stortinget at det bevilges 50,3 mill. kroner til dekning av kostnader knyttet til kjøp av øvelsesammunisjon til Hæren i 2010. Bevilgningen foreslås gjort gjennom en omfordeling av tilgjengelige midler innenfor forsvarbudsjettets rammer. Forsvarsdepartementets omgrupperingsproposisjon for 2010 planlegges lagt frem for Stortinget 19. november 2010. Av proposisjonen vil det fremgå hvordan nevnte kostnader er foreslått dekket inn. Jeg minner i den forbindelse om Forsvarsdepartementet sin generelle merinntektfullmakt, jf. Innst. S 7 (2009–2010) til Prop. 1 S (2009–2010).