Skriftlig spørsmål fra Jan Arild Ellingsen (FrP) til forsvarsministeren

Dokument nr. 15:234 (2010-2011)
Innlevert: 04.11.2010
Sendt: 04.11.2010
Besvart: 10.11.2010 av forsvarsminister Grete Faremo

Jan Arild Ellingsen (FrP)

Spørsmål

Jan Arild Ellingsen (FrP): I forbindelse med neste års budsjett for forsvaret er det foreslått å legge ned Innsatskommando Varg. Det er min oppfatning at denne kommandoen har vært det eneste landforsvaret i regionen. I tillegg vil jeg anta at HV fortsatt skal ha utstyr tilgjengelig i området også eventuelt etter at Varg er flyttet/nedlagt.
Hva er statsrådens hovedbegrunnelse for å gjøre dette grepet og hvilke positive og negative konsekvenser ser man dette vil føre til?

Grete Faremo (A)

Svar

Grete Faremo: På grunnlag av gjeldende langtidsplan for Forsvaret viderefører regjeringen en utvikling med utgangspunkt i de overordnede forsvarspolitiske hovedprioriteringer som det har vært bred enighet om på Stortinget.

Som en del av arbeidet for å nå hovedmålene i langtidsplanen og for å balansere de ulike personellrammene på en mest mulig fornuftig måte, har forsvarssjefen vurdert en rekke tiltak. Ett av disse er en omorganisering av enkelte innsatsstyrker i Heimevernet. Etter en helhetsvurdering har forsvarssjefen besluttet at staben i innsatsstyrke Varg skal legges ned.

Jeg vil understreke at det fortsatt vil være innsatsstyrker som er rekruttert fra Agder-fylkene. Personellet fra innsatsstyrke Varg vil bli integrert i innsatsstyrke Osprey slik at den samlede operative kapasiteten bevares. Heimevernets beredskapsnivå i Agder vil således ikke bli påvirket av beslutningen. Ut fra operative, ressursmessige og praktiske

forhold vil treningen også i fremtiden foregå lokalt, og materiell vil fortsatt bli lagret i området Kristiansand. Evjemoen vil, som et regionalt felt, være sentral i denne virksomheten.