Skriftlig spørsmål fra Ivar Kristiansen (H) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:235 (2010-2011)
Innlevert: 04.11.2010
Sendt: 04.11.2010
Besvart: 12.11.2010 av helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

Ivar Kristiansen (H)

Spørsmål

Ivar Kristiansen (H): Den opprinnelige "Røde Fjær"-institusjonen Valnesfjord Helsesportssenter har i snart 30 år vært et fyrtårn innen nordnorsk rehabilitering. Nå trues institusjonen av å må si opp et betydelig antall fagpersonell, pga. at Helse Nord nå velger å kjøpe betydelige rehabiliteringstjenester utenfor Nordland.
Hva vil statsråden foreta seg for å unngå at institusjonen og fagmiljøet i Valnesfjord forvitrer, at kompetanse forsvinner, at pasienter får mye lengre reiseavstander og at pasienters langsiktige interesser svekkes?

Begrunnelse

Valnesfjord Helsesportsenter har over flere år utviklet et meget høyt kompetansenivå. Institusjonen scorer svært høyt på kvalitet, og institusjonen har sikret seg et unikt fagmiljø innenfor flere sektorer. Ved at Helse Nord nå velger å kjøpe betydelige rehabiliteringstjenester i Tromsø, i svært lang avstand fra Valnesfjord, innebærer inntektsbortfallet til Valnesfjord Helsesportsenter at de sannsynligvis må si opp et stort antall fagarbeidere. Med risiko for at institusjonen vil forvitre. Noe som etter hvert vil bli svært truende for hele institusjonen. Og som på lang sikt neppe kan være tjenlig for verken pasienter eller Helse Nords posisjon som kjøper av rehabiliteringstjenester.

Anne-Grete Strøm-Erichsen (A)

Svar

Anne-Grete Strøm-Erichsen: Bestilleransvar og finansieringsansvar for de tjenester som ytes i private opptrenings- og rehabiliteringsinstitusjoner ble overført til de regionale helseforetakene fra 2006 i tråd med Stortingets budsjettvedtak for 2006. Hensikten med overføringen var at en ønsket å utvikle et bedre tilbud til befolkningen, og legge til rette for tettere samhandling mellom sykehus og de private opptrenings- og rehabiliteringsinstitusjonene. De private institusjonene ble en del av den helhetlige rehabiliteringstjenesten i helseregionen.

I Oppdragsdokument 2009 til de regionale helseforetakene er det presisert at det regionale helseforetaket skal kjøpe tjenester fra private opptrenings- og rehabiliteringsinstitusjoner som minst tilsvarer det beløpet som ble overført. I Oppdragsdokument 2010 er det presisert at de regionale helseforetakene skal kjøpe tjenester fra private opptrenings- og rehabiliteringsinstitusjoner i minst samme omfang som i 2009 for befolkningen i regionen.

Ved kjøp av tjenester skal de regionale helseforetakene følge regelverket for offentlige anskaffelser. Etter det jeg kjenner til, er klageprosessen i forbindelse med Helse Nord RHFs anskaffelsesprosess ikke avsluttet, og jeg finner det derfor ikke riktig å kommentere denne ytterligere.