Skriftlig spørsmål fra André Oktay Dahl (H) til justisministeren

Dokument nr. 15:239 (2010-2011)
Innlevert: 04.11.2010
Sendt: 05.11.2010
Besvart: 11.11.2010 av justisminister Knut Storberget

André Oktay Dahl (H)

Spørsmål

André Oktay Dahl (H): Synes statsråden at snart 18 måneders saksbehandlingstid for krav knyttet til uberettiget straffeforfølgelse er tilfredsstillende for vedkommende dette gjelder, og hva vil statsråden foreta seg for å redusere saksbehandlingstiden?

Begrunnelse

Undertegnede har blitt kontaktet av en tidligere deltidsansatt ved ulike barnehager i Sandefjord-området. Vedkommende ble anmeldt for overgrep mot en gutt av somalisk avstamming, men saken ble henlagt etter nærmere 1 års etterforskning. Vedkommende ble tilbudt å komme tilbake til jobb i de angjeldende barnehagene som hele tiden trodde på mannen og ifølge mannens egne opplysninger bekreftet at han aldri var alene med det påståtte overgrepsofferet. På tross av dette tilbudet orket ikke personen dette grunnet følelsen av å ha mistet enhver integritet og psykiske problemer grunnet påstått uberettiget straffeforfølgelse. Personen inngikk derfor en avtale med kommunen om lønnet studiepermisjon fremfor å gå tilbake til arbeidsplassen sin.
20 mai 2009 ble det søkt om erstatning for uberettiget straffeforfølgelse. 27.oktober 2010 var fortsatt ikke klagen behandlet av statens sivilrettsforvaltning.

Knut Storberget (A)

Svar

Knut Storberget: Det har vært og er en prioritert oppgave i Statens sivilrettsforvaltning å behandle sakene raskest mulig og å ha kontinuerlig oppmerksomhet mot tiltak for å utnytte ressursene best mulig. Likevel har den totale gjennomsnittlige saksbehandlingstiden dessverre vært 18 måneder for krav knyttet til uberettiget straffeforfølgning når saksbehandlingstiden hos politiet er inkludert. Gjennomsnittlig saksbehandlingstid er nå redusert til 16,4 måneder, og det arbeides for ytterligere reduksjon. En lang saksbehandlingstid er utvilsomt en stor belastning for de som venter på svar i disse sakene.

Statens sivilrettsforvaltning behandler betydelig flere krav om erstatning i anledning straffeforfølgning nå enn tidligere. I 2007 ble det behandlet 317 saker, i 2008 537 saker og i 2009 570 saker. Økningen fra første halvår 2009 til første halvår 2010 var på 22 % (fra 322 saker til 394 behandlede saker). Den økte produktiviteten skyldes blant annet at det i en periode har vært mulig å prioritere flere saksbehandlerressurser i virksomheten til dette fagfeltet.

Gjennomsnittlig saksbehandlingstid i Statens sivilrettforvaltning er redusert fra 14 måneder første halvår 2009 til 11 måneder i første halvår 2010. De enkleste sakene behandles normalt innenfor et tidsrom på 1-3 måneder, og det betyr at et ikke ubetydelig antall saker har lengre saksbehandlingstid enn den gjennomsnittlige. Statens sivilrettforvaltning tilstreber å holde den totale saksbehandlingstiden nede og de sakene som har hatt en uforholdsmessig lang saksbehandlingstid hos politiet, blir prioritert hos Statens sivilrettsforvaltning.

Justisdepartementet får jevnlig rapporter om saksbehandlingstiden i politiet. Den varierer fra distrikt til distrikt og også fra sak til sak. Sakenes art, kompleksitet og vanskelighetsgrad er ulik og påvirker saksbehandlingstiden i den enkelte sak.

Statens sivilrettsforvaltning, Riksadvokaten, Politidirektoratet og Justisdepartementet har drøftet ulike tiltak for å effektivisere saksbehandlingen av disse sakene i alle ledd. Enkelte av disse tiltakene er allerede iverksatt. Det er blant annet utarbeidet maler for denne sakstypen som er gjort tilgjengelig i politiets saksbehandlingssystem.

Det arbeides mye og på ulikt hold med å redusere saksbehandlingstiden i disse sakene. Det er positivt at det nå synes som at de ulike tiltakene har effekt og at produksjonen har gått opp og saksbehandlingstiden har gått ned. Justisdepartementet vil fortsatt følge nøye med i saksutviklingen og vurdere om det er behov for ytterligere tiltak. Dette er og vil også fortsatt være et viktig tema i styringsdialogen med våre virksomheter.