Skriftlig spørsmål fra Harald T. Nesvik (FrP) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:240 (2010-2011)
Innlevert: 05.11.2010
Sendt: 05.11.2010
Besvart: 12.11.2010 av helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

Harald T. Nesvik (FrP)

Spørsmål

Harald T. Nesvik (FrP): Det pågår nå en kraftig debatt i befolkningen på Nordmøre vedrørende forslag fra administrasjonen om å fjerne akutt- og fødetilbudet ved Kristiansund sykehus og samle alt ved "Nye Molde sykehus" Ifølge Soria-Moria-erklæringen skal ingen lokalsykehus legges ned og jeg tillater meg derfor å stille følgende spørsmål.
Vil statsråden sørge for at akutt- og fødetilbudet blir opprettholdt i Kristiansund, og hva er statsrådens definisjon på et lokalsykehus; hva skal med andre ord et lokalsykehus inneholde?

Begrunnelse

Den debatten som nå går i nedslagsfeltet til Helse Nordmøre og Romsdal HF er meget ødeleggende for den tillit som har blitt bygd opp til regionens 2 sykehus over tiår. det har nå utviklet seg til å bli en intern kamp om hva de enkelte sykehus skal inneholde, og dette har bare forsterket seg etter at administrasjonen nå har lagt frem forslag om at akutt- og fødetilbudet skal tas bort fra Kristiansund sykehus. For befolkningen så er jo nettopp nærheten til akutt- og fødetilbudet det de aller fleste forbinder med et lokalsykehus. Dersom en fjerner dette tilbudet vil mage sitte igjen med en følelse av at sykehuset bare blir en elektiv avdeling på sikt. Regjeringen har i sin Soria Moria I og II skrevet at ingen lokalsykehus skal legges ned, men likevel ser vi nå nedleggelses debatter flere plasser i landet. Det som er den store mangelen i den debatten som nå pågår er at Regjeringen ikke har definert hva en selv legger i innholdet i et lokalsykehus. Jeg håper derfor at statsråden nå benytter denne muligheten til nettopp å definere innholdet i et lokalsykehus, slik som blant annet legeforeningen har gjort. Videre vil jeg be om at statsråden bekrefter at det å legge ned et akutt- og fødetilbud ved et sykehus er så store endringer at dette til syvende og sist må godkjennes i departementet.

Anne-Grete Strøm-Erichsen (A)

Svar

Anne-Grete Strøm-Erichsen: Som svar på spørsmål fra representanten Harald T. Nesvik i Stortingets spørretime 20. januar 2010 om hvilke tilbud og personell et lokalsykehus skal inneholde, pekte jeg blant annet på at:

”...sykehusstrukturen og begrepet lokalsykehus har endret seg over tid som følge av endringer i samferdsel og kommunikasjon, bosettingsmønster og faglig utvikling. Mindre sykehus omtales ofte som lokalsykehus, mens større sykehus både har lokalsykehusfunksjoner og mer spesialiserte funksjoner. Det er ingen entydig definisjon av hvilke tilbud og hvilke personellgrupper et lokalsykehus skal ha”.

I svaret viste jeg videre til at det er naturlig å omtale lokalsykehusenes fremtidige rolle i den fremtidige nasjonal helse- og omsorgsplan.

Det fremgår av regjeringens politiske plattform at spesialisthelsetjenesten skal utvikles i en enda tydeligere spesialisert retning. Dette reiser problemstillinger knyttet til arbeidsdelingen mellom kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten, men også til arbeidsdelingen mellom sykehus. Regjeringen vil videreføre arbeidet med en bedre arbeidsdeling mellom sykehus. Dette kan bety at enkelte sykehus skal utføre andre oppgaver enn i dag, blant annet sett i sammenheng med samhandlingsreformen. I dette arbeidet legges det til grunn at dagens desentraliserte sykehustilbud skal opprettholdes. Dette vil blant annet sikre nærhet til akuttfunksjoner og fødetilbud, selv om slike tilbud ikke gis ved alle sykehus. Ingen lokalsykehus skal legges ned. I noen tilfeller vil det bli bygd nye sykehus som erstatter flere gamle som ligger i nærheten.

Sykehusstruktur, herunder lokalsykehusenes fremtidige funksjon, inngår som et av temaene i høringsdokument til Nasjonal- helse og omsorgsplan for årene 2011-2015. Regjeringen tar sikte på å legge fram Nasjonal helse- og omsorgsplan i form av en stortingsmelding våren 2011.

Jeg er kjent med vedtaket i styret for Helse Midt-Norge 10. november om at det legges til grunn en tosykehusmodell med funksjonsfordeling for Helse Nordmøre og Romsdal HF. Gjennomgangen av funksjonsfordelingen skal baseres på en risiko og sårbarhetsanalyse med konsekvensvurdering.