Skriftlig spørsmål fra Bent Høie (H) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:241 (2010-2011)
Innlevert: 05.11.2010
Sendt: 05.11.2010
Besvart: 12.11.2010 av helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

Bent Høie (H)

Spørsmål

Bent Høie (H): Er pasienter og pårørendes behov for innsyn og mulighet for å bidra til sakens opplysning styrket eller svekket i Helsetilsynets nye veileder om saksbehandling ved hendelsesbasert tilsynssaker?

Begrunnelse

Ved uheldige hendelser og feilbehandling i helsetjenesten er det viktig å få belyst hendelsesforløpet så godt som mulig. Slike saker skal være grunnlag for læring og kvalitetsforbedring fra helsetjenestenes side. Samtidig er det viktig for pasienter og pårørende at slike saker blitt tatt på alvor. Både pasienter og pårørende kan bidra med viktig informasjon som kan belyse saken, samtidig som de har rett til å få vite hva som har skjedd og konsekvensene av dette. Både Helse- og omsorgsministeren og direktøren for Statens Helsetilsyn har uttalt at de pårørende i større grad må høres og involveres i slike saker. Helsetilsynet utga i juni d.å. en ny veileder for saksbehandling ved hendelsesbaserte tilsynssaker. I denne omtales pårørendes rett til innsyn og medvirkning. Det er viktig å avklare om denne veilederen endrer pasientenes og de pårørendes rett til innsyn og informasjon om saken.

Anne-Grete Strøm-Erichsen (A)

Svar

Anne-Grete Strøm-Erichsen: Statens helsetilsyn har sett i etterkant av utgivelsen av veilederen, at enkelte formuleringer kan oppfattes slik at de endrer pasienters og pårørendes mulighet for innsyn og medvirkning. Disse formuleringene er nå fjernet. Dette gjelder veilederens punkt 5.3 som bl.a. omtaler den taushetsplikt som i henhold til forvaltningsloven gjelder for Helsetilsynet i fylket.

En utrykningsgruppe ble etablert som en prøveordning med virkning fra 1. juni 2010. Samtidig med etableringen av prøveordningen har Statens helsetilsyn innskjerpet rutinene for å informere pasient/pårørende/klager under behandlingen av tilsynssaker og for å bruke disse som kilde for informasjon. Dette er gjort både i møter med tilsynslederne og ved oppdatering av veilederen for Helsetilsynet i fylkene.

Veileder i behandling av hendelsesbaserte tilsynssaker del I (sist endret 24. juni i år) er et dokument som regulerer Helsetilsynet i fylkenes behandling av tilsynssaker. I veilederen beskrives ikke bare fremgangsmåten i klagesaker, men også fremgangsmåten i saker hvor Helsetilsynet i fylket innhenter opplysninger ved å oppsøke virksomheten (3.2.4) og innhenting av opplysninger i møte med virksomhet/helsepersonell/klager (3.2.5). I disse punktene beskrives ikke en ny praksis, men en praksis tilsynsmyndigheten har benyttet i flere saker de senere årene.

I veilederen er det understreket at klager skal holdes orientert om utviklingen i saken, jf. punkt 3.2.8. I praksis innebærer dette at klager skal motta kopi av utgående brev i saken, innenfor rammene av gjeldende regler om taushetsplikt. Dersom Helsetilsynet i fylket mener det er viktig å få informasjon fra pasient eller pårørende for å få opplyst saken, fremgår det også av veilederen at Helsetilsynet uttrykkelig skal be om en uttalelse, jf. veilederen pkt 3.2.6.

Statens helsetilsyn legger prinsippene i veilederen til grunn også i saker som behandles av utrykningsgruppen.

Statens helsetilsyn har for øvrig opplyst at de på bakgrunn av de spørsmål som nå er reist, vil foreta en ytterligere gjennomgang av veilederen for å forsikre seg om at de pårørendes interesser er tilstrekkelig ivaretatt.

Helsepersonelloven § 24 regulerer utlevering av opplysninger etter en persons død. Det følger av bestemmelsen at taushetsplikt etter helsepersonelloven § 21 ikke er til hinder for at opplysninger om en avdød person gis videre dersom vektige grunner taler for dette. I vurderingen av om opplysninger skal gis, skal det tas hensyn til avdødes antatte vilje, opplysningenes art og de pårørende og samfunnets interesses. Nærmeste pårørende har rett til innsyn i journal etter en persons død hvis ikke særlige grunner taler mot det.

Bestemmelsene om taushetsplikt i forvaltningsloven har ikke særskilte unntaksregler for avdøde personer. Jeg legger likevel til grunn at forvaltningsloven etter omstendighetene kan åpne for å gjøre unntak fra taushetsplikten for avdøde personer, jf. Sivilombudsmannens årsmelding (Somb-2005 kap. 35 s. 164). Jeg antar på bakgrunn av blant annet Sivilombudsmannens uttalelser i denne årsmeldingen at reglene om taushetsplikt i helsepersonelloven vil kunne være relevante i en helhetsvurdering av om innsyn kan gis i opplysninger som er undergitt taushetsplikt etter forvaltningsloven, men som gjelder pasientopplysninger innen helsetjenesten og helseforvaltningen.

Helse- og omsorgsdepartementet har opprettet et utvalg som skal vurdere pasienters og pårørendes rolle i tilsynssaker. Utvalget skal blant annet beskrive gjeldende regelverk om pasienters og pårørendes rolle i tilsynssaker, foreta en gjennomgang av hvordan regelverket praktiseres i dag, og på denne bakgrunn vurdere om det er behov for å gi pasienter og pårørende flere rettigheter enn det som følger av dagens regelverk.

Denne gjennomgangen vil kunne danne grunnlag for revisjon av Helsetilsynets veiledere.