Skriftlig spørsmål fra Olemic Thommessen (H) til arbeidsministeren

Dokument nr. 15:243 (2010-2011)
Innlevert: 05.11.2010
Sendt: 05.11.2010
Besvart: 22.11.2010 av arbeidsminister Hanne Inger Bjurstrøm

Olemic Thommessen (H)

Spørsmål

Olemic Thommessen (H): Hvor kan frivillige, ideelle og kommunale tiltak innenfor rusomsorgen, eksempelvis Frelsesarmeens "Jobben"-prosjekt, søke om støtte til lavterskeltiltak for rusmisbrukere, dersom de ikke kvalifiserer til støtte gjennom tilgjengelige midler fra Arbeids og velferdsdirektoratet?

Begrunnelse

Prosjektet "Jobben" drevet av Frelsesarmeen holder til i flere byer i Norge og har blitt delfinansiert via ulike prosjektmidler gjennom arbeids og velferdsdirektoratet. kvalifiseringsmidlene er de midlene som det er mest nærliggende å søke støtte i til tiltaket, men på grunn av tiltakets karakter kvalifiserer det ikke til støtte under begrunnelse av at det er uforpliktende for de som deltar. "Jobben" er et uforpliktende jobbtilbud til rusmiddelavhengige i fire timer hver dag mot 200 kroner i motivasjonspenger slik det praktiseres eksempelvis på lillehammer. tiltaket på Lillehammer har fungert siden 2007 og politiet kan melde om at vinningskriminaliteten har gått med, legene opplever mindre press på rusfeltet samt at de som benytter tiltaket er fornøyd med å ha en mer meningsfylt hverdag. En viktig målsetting i regjeringens opptrappingsplan for rusfeltet er å gi de rusmiddelavhengige mer tilgjengelige tiltak og økt sosiale inkludering. tiltaket "jobben" er et viktig bidrag i så henseende.

Hanne Inger Bjurstrøm (A)

Svar

Hanne Inger Bjurstrøm: Jeg vil innledningsvis opplyse om at alle NAV-kontor fra inneværende år tilbyr kvalifiseringsprogram med tilhørende stønad. Programmet retter seg mot personer med vesentlig nedsatt arbeids- og inntektsevne, som har ingen eller svært begrensede ytelser i folketrygden. Formålet er å bidra til at flere kommer i arbeid. Personer med rusmiddelproblemer inngår i målgruppen for programmet i den grad de oppfyller lovens vilkår. Kvalifiseringsprogrammet skal være arbeidsrettet og kan bestå av ulike arbeidsrettede tiltak i statlig og kommunal regi. Kommunene mottar statlige tilskudd til dekning av kommunale merkostnader knyttet til programmet, herunder til utvikling av tiltak i kommunal regi. Tilskuddet har så langt vært øremerket, men legges fra 2011 inn i rammetilskuddet til kommunene.

NAV-kontorene forvalter for øvrig et bredt spekter av tiltak som omfatter bl.a. oppfølging, kvalifisering og arbeidstrening. Personer som mottar legemiddelassistert rehabilitering er omfattet av en særskilt satsing på målrettede arbeidsmarkedstiltak.

Frivillige og ideelle organisasjoner som driver lavterskeltilbud for personer med rusmiddelproblemer kan ta kontakt med det lokale NAV-kontoret for å drøfte muligheten for et eventuelt samarbeid, herunder om gjennomføringen av kvalifiseringsprogrammet.

Når det gjelder prosjektet “Jobben” i regi av Frelsesarmeen har Arbeids- og velferdsdirektoratet opplyst at Lillehammer kommune i 2009 fikk et engangstilskudd på 1 mill. kroner til delfinansiering av prosjektet. Forutsetningen for tilskuddet var at prosjektet skulle inngå i kommunens opptrapping av arbeidet med kvalifiseringsprogrammet og inngå som en del av tiltaksporteføljen for deltakerne i programmet.

Arbeids- og velferdsdirektoratet forvalter tilskuddsmidler til forsøk og metodeutvikling, bl.a. tilskudd til aktivisering og arbeidstrening i regi av frivillige organisasjoner over statsbudsjettets kap. 621, post 70. Formålet er å styrke og utvikle ulike modeller for aktivisering og arbeidstrening av personer med marginal eller ingen tilknytning til arbeidsmarkedet. Tilskuddsordningen ble styrket i 2009 og midlene ble lyst ut med rusmiddelavhengige og tidligere rusmiddelavhengige som en særlig prioritert målgruppe. Tilskudd gis for en tidsavgrenset prosjektperiode.

Over statsbudsjettets kap. 763, post 61 gis det tilskudd til kommunalt rusmiddelarbeid. Det kan bl.a. gis tilskudd til aktivitetstilbud og arbeidsrettede tiltak. Frivillige og ideelle virksomheter kan søke om tilskudd til tiltak innen rehabilitering, oppfølging/motivering og sosial deltakelse/ettervern fra kap. 763, post 71. Helsedirektoratet forvalter begge tilskuddsordningene på vegne av Helse- og omsorgsdepartementet.