Skriftlig spørsmål fra Peter N. Myhre (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:247 (2010-2011)
Innlevert: 08.11.2010
Sendt: 08.11.2010
Besvart: 11.11.2010 av samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa

Peter N. Myhre (FrP)

Spørsmål

Peter N. Myhre (FrP): Statens Vegvesen har sendt brev til samferdselsministeren angående de såkalte "miljøfartsgrensene" som det finnes flere av bl.a. på hovedveinettet i Oslo. Det er tvil om det er hjemmel for slike fartsgrenser.
Vil samferdselsministeren sørge for at 60-skiltene fjernes og at 80 km/t fartsgrense gjenopprettes inntil det juridiske er avklart?

Begrunnelse

Det er Dagbladet som skriver om dette søndag 7/11. Når det er tvil om skiltingen er lovlig, vil respekten for skilting avta. Erfaringene så langt i november i år er da også at "miljøfartsgrensene" respekteres mindre enn noensinne.

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp)

Svar

Magnhild Meltveit Kleppa: Miljøfartsgrenser ble første gang testet ut vinteren 2004/2005 på rv 4 Trondheimsveien i Oslo. Hjemmelsgrunnlaget ble i denne forbindelse vurdert, og det ble konkludert med at tiltaket lå innenfor reglene i vegtrafikkloven. Forsøket på rv 4 viste at kjørefarten ble redusert med om lag 10 km/t. Det ble samtidig dokumentert en reduksjon i forurensingsnivået langs vegen. Vinteren 2006/2007 ble tilsvarende ordning etablert på rv 160 Store Ringveg og fra vinteren 2008/2009 også på E18 fra Lysaker til Framnes. Også her er det dokumentert en viss fartsreduksjon og redusert forurensingsnivå.

Vedtak om nedsatt fartsgrense har tradisjonelt vært begrunnet i hensynet til trafikksikkerhet. Den omfattende trafikkutviklingen som har funnet sted siden de første fartsgrensene ble vedtatt på begynnelsen av 1900-tallet har imidlertid ført til at også andre hensyn, herunder blant annet miljøhensyn og hensynet til effektiv trafikkavvikling, vektlegges ved fastsettelsen av fartsgrenser. Utviklingen gjenspeiles av de løpende endringer som er foretatt av vegtrafikkloven siden loven ble vedtatt i 1965, og gjør at det i dag ikke er tvilsomt at også miljø er et relevant hensyn ved fastsettelse av fartsgrenser under vegtrafikkloven.

Det følger forutsetningsvis av vegtrafikkloven § 6, og uttrykkelig av skiltforskriften § 26 nr. 1 annet ledd, at vegmyndighetene kan treffe vedtak om fastsetting av lavere fartsgrense enn de generelle fartsgrensene på henholdsvis 50 km/t (innenfor tettbygd strøk) og 80 km/t (utenfor tettbygd strøk). Vegtrafikkloven § 6 gir også hjemmel for å gjennomføre forsøksordninger med lavere fartsgrenser for bestemte tider. Ytterligere gir vegtrafikkloven § 7 annet ledd generell hjemmel til å gjennomføre midlertidige trafikkreguleringstiltak. I likhet med fartsgrensereglene i § 6, kan også tiltak under § 7 annet ledd være begrunnet i miljøhensyn.

Jeg mener miljøfartsgrensene som det finnes flere av bl.a. på hovedveinettet i Oslo, er et viktig tiltak for å forbedre svevestøvsituasjonen i Oslo. Målinger gjort av Statens vegvesen viser etter hva jeg har fått opplyst at tiltaket har effekt. Da jeg samtidig mener at miljøhensyn kan vektlegges ved fastsettelsen av fartsgrenser/tiltak under vegtrafikkloven, og at gjeldende ordning derfor har tilstrekkelig hjemmel, ser jeg ikke grunn til å avvikle ordningen. Når Politiet likevel har stilt spørsmål ved hjemmelsgrunnlaget, vil jeg selvfølgelig ta denne saken opp med justisministeren for å få avklart spørsmålet en gang for alle.