Skriftlig spørsmål fra Bård Hoksrud (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:248 (2010-2011)
Innlevert: 08.11.2010
Sendt: 09.11.2010
Besvart: 17.11.2010 av samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa

Bård Hoksrud (FrP)

Spørsmål

Bård Hoksrud (FrP): Utbygging av Rv. 2 gjennom Hedmark har vært diskutert og planlagt i snart 30 år, og Rv. 2 Kongsvinger-Slomarka var planavklart allerede før fremleggelsen av Nasjonal Transportplan 2010-2019 St.meld. nr. 16 (2008-2009). Byggestart skulle ha funnet sted sommeren 2010, men dette har ikke skjedd, og Stortinget har fortsatt ikke fått proposisjonen til behandling.
Hvorfor tar det så lang tid å få saken til Stortinget, og hva gjør statsråden for å fremskynde prosessen og byggestart?

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp)

Svar

Magnhild Meltveit Kleppa: Forslag til bompengeopplegg for prosjektet rv 2 Kongsvinger – Slomarka ble lagt fram for lokalpolitisk behandling i 2009. I det foreslåtte opplegget var det lagt til grunn takst- og rabattsystem i tråd med gjeldende takstretningslinjer, noe som blant annet innebærer rabatter på 30-50 pst. avhengig av antall passeringer det kjøpes abonnement for. I arbeidet med bompengesaken er det imidlertid kommet et lokalpolitisk initiativ til å innføre flat rabattstruktur i stedet, og Statens vegvesen er blitt bedt om å foreta en vurdering av et slikt opplegg. Dette er nå gjort, og saken er oversendt Akershus og Hedmark fylkeskommuner og kommunene Kongsvinger, Sør-Odal, Nes og Ullensaker for behandling.

Som det går fram av Prop. 1 S (2010-2011), er arbeidet med ekstern kvalitetssikring (KS2) av prosjektet sluttført. Bompengesaken kan imidlertid ikke legges fram for Stortinget før det foreligger endelig avklaring av takst- og rabattsystem.