Skriftlig spørsmål fra Gjermund Hagesæter (FrP) til kommunal- og regionalministeren

Dokument nr. 15:250 (2010-2011)
Innlevert: 08.11.2010
Sendt: 09.11.2010
Besvart: 19.11.2010 av kommunal- og regionalminister Liv Signe Navarsete

Gjermund Hagesæter (FrP)

Spørsmål

Gjermund Hagesæter (FrP): Kommunene forvalter store verdier på vegne av innbyggerne. For at innbyggerne skal få mest mulig og best mulig tjenester er det viktig at pengene blir forvaltet på god måte. Mange kommuner har frigjort store beløp ved å konkurranseutsette blant annet tjenestepensjon, mens andre kommuner ikke har konkurranseutsatt dette.
Synes kommunalministeren at flere kommuner bør konkurranseutsette enkelte tjenester, eller har hun ikke tro på at dette kan gi innbyggerne flere og bedre tjenester?

Begrunnelse

Avisen Aftenposten hadde 8. november 2010 et oppslag om at urovekkende få kommuner overholder sin plikt til å konkurranseutsette sine ansattes tjenestepensjoner med jevne mellomrom. Lederen i Klagenemnda for offentlige anskaffelser (KOFA), Bjørg Ven, antyder at slik konkurranseutsetting bør gjøres hvert sjuende eller åttende år. Innsparingen kommunene kan gjøre ved en slik konkurranseutsetting anses være betydelig, og med tanke på at mange kommuners økonomi er anstrengt, ville en slik innsparing være kjærkommen for mange kommuner som sliter med å opprettholde et forsvarlig driftsnivå og gi gode tjenester til sine innbyggere.

Liv Signe Navarsete (Sp)

Svar

Liv Signe Navarsete: Mange kommuner har lang erfaring med konkurranseutsetting av ulike kommunale tjenester. Særlig innenfor tekniske tjenester er bruk av anbud på innkjøp og konkurranseutsetting utbredt. Erfaringene viser at innenfor velferdstjenester har kommunene imidlertid vært mer tilbakeholdne med å ta i bruk konkurranseutsetting.

Mitt utgangspunkt er at kommunene og fylkeskommunene som selvstendige forvaltningsnivåer, selv har ansvaret for å finne fram til gode løsninger på lokale utviklingsbehov. Av hensyn til det lokale selvstyret vil ikke regjeringen pålegge kommunene og fylkeskommunene bestemte løsninger for organisering av driften. Innenfor de rammene lovverket setter, vil det være opp til den enkelte kommune å velge virkemidler til beste for sine innbyggere.

Regjeringen har klare betenkeligheter med konkurranseutsetting av velferdstjenester. Det er avgjørende for kommunenes legitimitet at tjenesteytingen innenfor de tunge velferdssektorene er pålitelig, forutsigbar og av god kvalitet. Fleksibilitet i tjenesteytingen er også viktig, særlig i omsorgssektoren hvor behovene til den enkelte endres raskt. Regjeringen mener disse hensynene best ivaretas ved at kommunene selv produserer disse tjenestene. Uansett hvordan kommunene velger å organisere disse tjenestene må det være en absolutt forutsetning at det ikke oppstår tvil om kommunenes ansvar på disse områdene.

Når det gjelder konkurranseutsetting og anskaffelse av offentlig tjenestepensjon er det knyttet særskilte problemstillinger til dette. Regjeringen har nedsatt en interdepartemental arbeidsgruppe med deltakere fra Helse- og omsorgsdepartementet, Arbeidsdepartementet, Finansdepartementet og Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet som skal utrede hvordan valg av pensjonsleverandør for ansatte i helseforetak kan og bør gjennomføres. En sentral oppgave er å vurdere det rettslige handlingsrommet ved valg av pensjonsleverandør for helseforetakene, spesielt med tanke på regelverket for offentlige anskaffelser. Arbeidet skal munne ut i en rapport til Helse- og omsorgsdepartementet innen utgangen av 2010. Konklusjonen fra dette arbeidet vil også kunne være relevant for offentlige tjenestepensjoner i kommunal sektor.