Skriftlig spørsmål fra Line Henriette Holten (KrF) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:251 (2010-2011)
Innlevert: 09.11.2010
Sendt: 09.11.2010
Besvart: 18.11.2010 av helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

Line Henriette Holten (KrF)

Spørsmål

Line Henriette Holten (KrF): Avfallsmengden er økende, og datomerking av mat er med på å øke matavfallet i Norge. 14. januar 2010 varslet statsråden tiltak, blant annet ved å foreslå å møte næringsmiddelbransjen i løpet av våren, for å diskutere tiltak. Møte med sentrale aktører ble varslet i forbindelse med spørsmål nr. 425 fra undertegnede. Hva har kommet ut av møtene og kan det ventes tiltak som vil redusere avfallsmengden og særlig matavfallet?

Anne-Grete Strøm-Erichsen (A)

Svar

Anne-Grete Strøm-Erichsen: Som det fremgår av mitt svar på spørsmål nr. 425, mener jeg at myndighetene har lagt til rette for å begrense kasting av mat på en fornuftig måte, ved å utforme et regelverk som legger opp til at bare næringsmidler som kan medføre helsefare, må kastes etter holdbarhetsdatoens utløp.

Det møtet som jeg nevnte i forbindelse med spørsmål nr. 425, ble avholdt 3. mai 2010. Da tok jeg opp spørsmålet om hvordan mengden matavfall kan begrenses med sentrale aktører innen næringsmiddelbransjen. Bransjens representanter ga uttrykk for at de var enige i at dette er et viktig spørsmål.

Når det gjelder konkret oppfølging viste bransjeaktørene til at de deltar i prosjektet ”ForMat”. Prosjektet ”ForMat” er koordinert med et forskningsprosjekt i regi av Østfoldforskning, Nofima og Statens institutt for forbruksforskning (SIFO) som mottar støtte fra Norges Forskningsråds matprogram.

I første omgang starter ”ForMat” med en kartlegging av status for nyttbart matavfall, der matindustrien, grossistleddet, dagligvarehandelen og forbrukerleddet inkluderes. Forskningsprosjektet er i gang med å gå i dybden av hvorfor matavfall oppstår i de ulike delene av verdikjeden. Økt kunnskap om mengder, hvilke varegrupper matavfallet omfatter og årsakene til at matavfall oppstår, er også nøkkelen til å fremme videre tiltak. Både i industri og handel er stadig bedre og mer systematisk kartlegging av matavfall allerede i ferd med å gi seg utslag i forebyggende rutiner.

”ForMat” støttes økonomisk av Landbruks- og matdepartementet og Miljøverndepartementet. Prosjektet vil løpe i perioden 2010-2013 og har som mål å redusere mengden nyttbart matavfall i Norge med 25 %.

Det pågår også et arbeid med å utrede mulighetene for å etablere en såkalt Matsentral, i første omgang i Oslo. Kirkens Bymisjon leder en arbeidsgruppe som har deltagere fra Norgesgruppen, Mattilsynet, Landbruks- og matdepartementet samt mitt departement. Arbeidsgruppen skal utrede muligheten for å etablere en sentral for å ta i mot fullverdig mat som av praktiske årsaker ikke kan omsettes i vanlige kanaler, og distribuere den til dem som trenger bistand til å skaffe mat. Målet er at mat, før utløp av holdbarhetstiden, på systematisk vis samles inn og distribueres til ideelle organisasjoner som kan utnytte den i arbeid til beste for vanskeligstilte, for eksempel tiltak som servering til bostedløse.