Skriftlig spørsmål fra André Oktay Dahl (H) til justisministeren

Dokument nr. 15:254 (2010-2011)
Innlevert: 09.11.2010
Sendt: 10.11.2010
Besvart: 16.11.2010 av justisminister Knut Storberget

André Oktay Dahl (H)

Spørsmål

André Oktay Dahl (H): Hva mener statsråden er akseptabel saksbehandlingstid for DNA-analyser til bruk i politiets etterforskning av straffesaker, og hvordan vil statsråden sikre at denne saksbehandlingstiden blir en realitet?

Begrunnelse

Statsråden har vist et prisverdig engasjement for gjennomføringen av DNA-reformen. I en pressemelding datert 01.09.2008 uttales det at "DNA-reformen er en av de viktigste sakene i min tid som statsråd". Høyre deler statsrådens engasjement, og har derfor fremmet forslag for Stortinget for å forbedre reformen (Dokument 8:34 S (2009–2010)). Det har i lang tid vært kjent at saksbehandlingstiden ved RMI er svært høy, og at RMI ikke har klart å redusere den til et tilfredsstillende nivå. Med dette som bakteppe er det undring Høyre har registrert at regjeringen i sitt forslag til statsbudsjett for 2011, Prop. 1 S (2010-2011), nok en gang avviser å ta i bruk konkurrerende tilbydere av DNA-analyser. Dette til tross for at det finnes private akkrediterte alternativer, som har tilgjengelig analysekapasitet. For Høyre fremstår dette som at det for statsråden er viktigere hvem som utfører analysene, enn at analysene blir gjennomført så hurtig som mulig - og med tilfredsstillende kvalitetsgarantier. Dette er kun en fordel for de kriminelle. For kriminalitetens ofre er denne ordningen en stor ulempe, også for de uskyldige mistenkte og siktede som ikke blir fjernet fra mistanke fordi DNA-prøvene fra ett åsted fremdeles er til analyse.

Knut Storberget (A)

Svar

Knut Storberget: Jeg er opptatt av at de biologiske spor som sendes til Rettsmedisinsk Institutt (RMI) for DNA-analyse saksbehandles så raskt som mulig og med rett kvalitet.

Saksmengden økte i 2009 med over 60 %, noe som førte til at ikke alle sakene ble behandlet og at saksbehandlingstiden økte. I 2010 er det imidlertid satt inn store ressurser for å behandle alle innsendte saker og redusere restanser og saksbehandlingstid. Eksempelvis er antall undersøkte saker i september, oktober og november 2010 langt høyere ved RMI enn det volumet av sporsaker som kommer inn fra politiet. Og saksbehandlingstiden for såkalt hverdagskriminalitet er redusert fra 160 dager i april 2010 til 87 dager i oktober 2010.

I de alvorlige sakene som drap og voldtekter og i andre saker med tidsfrister er saksbehandlingstiden innenfor de frister politiet setter i den enkelte sak. For analyse av personprøver til DNA-registeret er i dag saksbehandlingstiden på under 10 dager.

Saksbehandlingstiden har vært bekymringsfull, men jeg er tilfreds med at det nå går rette veien. Et uttalt mål fra RMI er å få saksbehandlingstiden ned til rundt 4 uker for 80 % av sakene. I følge Politidirektoratet har nåværende SLA-avtale (tjenestenivåavtalen) mellom politiet og RMI et krav om at 80 % av sporprøvene skal analyseres innen 3 måneder (90 dager). De prioriterte sakene skal saksbehandles fortløpende. Personprøvene skal saksbehandles innen 10 dager. I tillegg kommer saksbehandlingen ved DNA-registrene på Kripos og verifiseringen av eventuelle registertreff ved RMI (5 dager). SLA-avtalen, som regulerer saksbehandlingstiden, skal revideres i 2011.

Den innsatsen og tiltakene som er gjennomført i 2010 vil frigjøre kapasitet til den ordinære saksbehandlingen i RMI. I 2011 gjennomføres det ytterligere tiltak for å effektivisere hele DNA-saksbehandlingen. Ny funksjonalitet i IKT-systemene vil ytterligere bidra til raskere saksbehandling og økt kompetanse i politiet vil øke kvaliteten på spor som sendes til analyse.

Det har vært spesielle utfordringer ved RMI dette året. Universitetet i Oslo har i denne forbindelse opprettet et interimsstyre med et klart mandat til å ta tak i utfordringene og ny midlertidig leder er ansatt. Interimsstyre skal i sin fungeringsperiode særlig arbeide for å sikre RMIs leveranser. Innen utgangen av 2010 skal interimsstyre ha fremmet et forslag for universitetsstyre om den fremtidige organiseringen av RMI. Slik det fremgår av regjeringens forslag til statsbudsjettet for neste år, vil Justisdepartementet avvente denne utredningen og vil vurdere om det er behov for ytterligere utredning av arbeidet på det rettsmedisinske området når den foreligger. I samarbeid med de øvrige berørte departementer vil Justisdepartementet i tillegg foreta en bredere gjennomgang av det rettssakkyndige området, herunder tilbud fra sakkyndige miljøer i tilknytning til universitetene i landet for øvrig.