Skriftlig spørsmål fra Olemic Thommessen (H) til justisministeren

Dokument nr. 15:262 (2010-2011)
Innlevert: 10.11.2010
Sendt: 11.11.2010
Besvart: 30.11.2010 av justisminister Knut Storberget

Olemic Thommessen (H)

Spørsmål

Olemic Thommessen (H): Vil statsråden ta initiativ til å samle Politiets Data og materielltjeneste, PDMTs virksomhet i Mohagen på Gran, og hvordan tenker han seg i så fall en videre prosess rundt dette?

Begrunnelse

Politiets Data- og Materielltjeneste, PDMT, søker nå om nye lokaler i Oslo. Spørsmålet om lokalisering av virksomheten er derfor særlig aktuell. Over noen tid har det vært en løpende debatt om det ut fra en samfunnsmessig helhetsvurdering ville være riktig å samle denne virksomheten i Gran kommune på Hadeland, der PDMT allerede har sitt hovedkontor. PDMT vil på Gran falle inn i en større IKT struktur som er viktig for utviklingen av Innlandet. I aksen Gran - Jørstadmoen finner en tunge teknologiske miljøer rundt Høyskolen i Gjøvik og industrimiljøet på Raufoss. Her vil PDMT være et godt bidrag til utvikling, og selv få et godt faglig nedslagsfelt for egen rekruttering og utvikling av prosjekter. PDMT vil også med en plassering i dette området være en naturlig bidragsyter eksempelvis til videre utvikling av nye grader ved Høyskolen i Gjøvik. Også ut fra en kostnadsvurdering er det grunn til å tro at en løsning utenfor Oslo vil være positiv.

Knut Storberget (A)

Svar

Knut Storberget: Politiets data og materielltjeneste (PDMT) har startet arbeidet med å finne nye lokaler til virksomhetens datatjeneste i Oslo. Tjenesten i Oslo er lokalisert på to adskilte adresser på Majorstuen, og dagens leiekontrakter nærmer seg utløp. Prosessen med å finne nye lokaler gjennomføres med utgangspunkt i Politidirektoratets strategi for bygg og eiendom og er innenfor departementets fullmakter, initiert og styrt av PDMT.

Justisdepartementet har, før stortingsrepresentantens spørsmål, mottatt forespørsel fra Gran Arbeiderparti om et møte. Dette ble avholdt den 21. september med statssekretær Terje Moland Pedersen. Vi har også mottatt henvendelse fra Oppland Arbeiderparti og Hedmark Arbeiderparti angående nye lokaler for PDMT, og vi hadde møte med fylkesordfører Audun Tron den 25. november 2010.

Som det fremgår av Prop. 1 S (2010-2011) for Justisdepartementet defineres dagens situasjon knyttet til politiets IKT-infrastruktur og straffesakssystemer som en av hovedutfordringene etaten nå står overfor. Politiets IKT-infrastruktur er teknologisk utdatert og antall hendelser som medfører driftsforstyrrelser er økende. For å sikre stabil tilgang til systemene, og for å redusere risiko for alvorlige driftsforstyrrelser, benyttes det betydelige ressurser på drift og forvaltning.

I tillegg til de endringer som nå gjennomføres knyttet til IKT-infrastruktur, er det nødvendig med en fornyelse av politiets straffesakssystemer. Politidirektoratet har i 2010 startet opp arbeidet med et forprosjekt i forbindelse med fornyelse av straffesakssystemene.

Det fremgår av ovennevnte at det er under gjennomføring og planlegging betydelige endringsprosesser og investeringer knyttet til IKT-området i politi- og lensmannsetaten de nærmeste årene. PDMTs datatjeneste lokalisert til Oslo er sterkt involvert i dette arbeidet. Vi vil derfor ikke ta noe initiativ nå som er egnet til å forstyrre, eller bidra til ytterligere forsinkelser av politiets IKT-systemer.