Skriftlig spørsmål fra Arne Sortevik (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:264 (2010-2011)
Innlevert: 10.11.2010
Sendt: 11.11.2010
Besvart: 19.11.2010 av samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa

Arne Sortevik (FrP)

Spørsmål

Arne Sortevik (FrP): Både behov for utvidet/justert arealplanlegging og forhold knyttet til trasevalg i konflikt med elnett ser ut til å kunne gi betydelig forsinkelse for bygging av et nytt Sotra-samband. Det skulle nesten være unødvendig å påpeke hvor viktig en slikt nytt samband er for transportavviklingen mellom Bergen og Sotra og hvor omfattende de negative samfunnsmessige kostnadene grunnet forsinkelse er.
Vil statsråden på denne bakgrunn vurdere bruk av statlig reguleringsplan og statlig styring av dette stamveiprosjektet?

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp)

Svar

Magnhild Meltveit Kleppa: I St.meld. nr. 16 (2008-2009) Nasjonal transportplan 2010-2019 er det vurdert som aktuelt å prioritere statlige midler til bygging av nytt Sotrasamband i siste seksårs- periode, forutsatt at det blir tilslutning til et opplegg for delvis bompengefinansiering av prosjektet. Statens vegvesen har ansvaret for planleggingen av nytt Sotrasamband og opplyser at det ikke er utsikter til forsinket byggestart i forhold til forutsetningen i St.meld. nr. 16 (2008-2009). Statens vegvesen opplyser om god dialog med Bergen kommune om utvidelse av planområdet og med BKK om kraftledningsløsninger.

Jeg vurderer statlig reguleringsplan som uaktuelt så lenge Statens vegvesen eller andre aktører i den lokale planleggingen ikke har bedt om dette.

Jeg vil minne om at Statens vegvesen etter plan- og bygningsloven § 3-7 har vide fullmakter til å utarbeide og fremme planer, og at etaten dermed i stor grad kan kontrollere framdriften i videre planlegging. Dersom det skulle oppstå konflikt om planløsning i sluttbehandlingen når kommunene skal gjøre planvedtak, vil dette normalt bli avklart gjennom regelverket for innsigelser etter plan- og bygningsloven kapittel 5. Statlig plan vil kunne bli aktuelt dersom det i sluttfasen av planleggingen skulle vise seg at kommunene ikke vil vedta noen av de alternative løsningene som Statens vegvesen har utredet.