Skriftlig spørsmål fra Sonja Irene Sjøli (H) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:265 (2010-2011)
Innlevert: 10.11.2010
Sendt: 11.11.2010
Besvart: 17.11.2010 av helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

Sonja Irene Sjøli (H)

Spørsmål

Sonja Irene Sjøli (H): Hva er konsekvensene av at regionfunksjoner for pediatri samles på OUS Gaustad, i forhold til behov for flytting av syke nyfødte fra OUS Kirkeveien, og i forhold til foreldrenes mulighet for å være sammen med disse barna?

Begrunnelse

Hovedstadsprosessen skal sikre et bedre tilbud til pasientene gjennom samling av fagmiljøer som bidrar til bedre helsetjenester og bedre ressursbruk. Oslo Universitetssykehus har besluttet at regionfunksjoner skal samles på Gaustad, mens storbysykehuset med lokalsykehusfunksjoner skal være i Kirkeveien.
I rapport nr 2 av 15.09.2009 fra lokalsykehusprosjektet i OUS fremgår det at om lag 246 sengeplasser innen pediatri skal flyttes fra OUS Kirkeveien til OUS Gaustad. Av disse er 6 sengeplasser regionfunksjoner, mens de øvrige er lokal- og områdefunksjoner. I rapporten pekes det på at det kan også hevdes at ordinære fødsler bør lokaliseres sammen med øvrig virksomhet innen kvinne/barn-området selv om dette evt. samles på regionsykehuset.
Fødeavdelingen ved OUS Kirkeveien har om lag 7000 fødsler pr år, mens OUS Gaustad har om lag 2200 fødsler. Et betydelig antall barn vil ha behov for medisinsk behandling etter fødsel. For syke nyfødte er det viktig å begrense risiko knyttet til pasienttransport. Samtidig er det avgjørende at barna i størst mulig grad kan være sammen med sine foreldre under behandling.
Det er derfor viktig at den fremtidige funksjonsfordelingen internt i OUS siker et godt medisinsk behandlingstilbud til nyfødte, herunder at behovet for transport mellom de ulike enhetene ved sykehuset begrenses og at foreldrene i størst mulig grad kan være sammen med sine barn under behandlingen. Det er også avgjørende at funksjonsfordelingen bidrar til å styrke kvaliteten og helheten i tilbudet til pasientene.

Anne-Grete Strøm-Erichsen (A)

Svar

Anne-Grete Strøm-Erichsen: Helse Sør-Øst RHF har informert meg om at Oslo universitetssykehus HF (OUS) har vedtatt at sengeposter for barnekreft og barn med medfødt hjertefeil samles på OUS Rikshospitalet i 2011. Dette medfører en flytting av ca 8 senger fra OUS Ullevål til Rikshospitalet. Dessuten utredes flytting av senger for barn med ulike former for kirurgisk sykdom fra Ullevål til Rikshospitalet. Dette kan omfatte opp til 10 senger, men er ikke ferdig utredet.

Fagmiljø og ledelse ved Oslo universitetssykehus HF er enige om at disse flyttingene vil gi et kvalitativt bedre tilbud. Flyttingene vil i beskjeden grad berøre nyfødte og derfor i mindre grad medføre behov for flytting av disse. Nyfødte med medfødt hjertefeil som har hatt behov for operasjon eller spesialisert utredning, er tidligere blitt flyttet mellom Ullevål og Rikshospitalet avhengig av hvor i pasientforløpet de befant seg. Nå vil hele behandlingsoppholdet finne sted på OUS Rikshospitalet, og samlingen vil derfor medføre mindre flytting av syke nyfødte og deres pårørende.

Det er for tiden ikke aktuelt å samle alle fødsler på OUS Rikshospitalet. Det vil derfor være en stor fødevirksomhet på OUS Ullevål i overskuelig fremtid med en nyfødt intensiv avdeling på sykehuset, slik at syke nyfødte kan behandles der de er født.

Over tid vurderes det å samle flere av regionsfunksjonene for fødsels- og nyfødtmedisin til OUS Rikshospitalet. I disse planene vil fødsel og nyfødtopphold i størst mulig grad finne sted på samme sykehus. Stockholm har en slik fordeling av fødsler og nyfødtmedisin som Oslo universitetssykehus over tid legger opp til. Erfaringene her er at transportbehovet av nyfødte er meget beskjedent.

Det er bred enighet om at overføringer av nyfødte barn mellom sykehus skal skje i minst mulig grad, og at mor og barn bør være sammen. De gangene flytting er nødvendig, flyttes mor nesten alltid sammen med barnet. Det nye foreldreovernattingsbygget på OUS Rikshospitalet er med på å legge forholdene godt til rette for dette.

Helse Sør-Øst RHF mener angivelsen om at 246 sengeplasser innen pediatri skal flyttes fra OUS Ullevål til OUS Rikshospitalet, må bero på en misforståelse. Tallet er 3-4 ganger høyere enn antall barnesenger på Ullevål i dag inkl. nyfødtsengene som ikke er planlagt flyttet. Det er bare planlagt å flytte 8 senger (for sykdomsgruppene barnekreft og barnehjertesykdommer) i første omgang, deretter kanskje 8-10 kirurgiske senger og senere 3 senger i forhold til nyfødtproblematikk.

Den funksjonsfordelingen som her er omtalt, vil etter mitt syn bidra til å styrke kvaliteten på behandlingstilbudet både til nyfødte barn, syke barn og pårørende, og gi barn og foreldre gode muligheter til å være sammen - slik representanten Sonja Irene Sjøli også fremhever som viktig.