Skriftlig spørsmål fra Øyvind Halleraker (H) til kommunal- og regionalministeren

Dokument nr. 15:268 (2010-2011)
Innlevert: 11.11.2010
Sendt: 11.11.2010
Besvart: 19.11.2010 av kommunal- og regionalminister Liv Signe Navarsete

Øyvind Halleraker (H)

Spørsmål

Øyvind Halleraker (H): Hvordan har overføringen av ansvaret for drøye 18000 km riksveg til fylkeskommunene påvirket bemannigs/stillings utviklingen i fylkeskommunene?

Begrunnelse

Etter omorganiseringen av ansvar og eierskap til tidligere riksveger har fylkeskommunene fått vesentlig større oppgaver og staten ditto mindre. Det er interessant å kartlegge utviklingen i offentlige utgifter som følge av reformen. Derfor er det også interessant at svaret gis i lys av og med opplysninger om tilsvarende nedbemanningstall i Statens vegvesen.

Liv Signe Navarsete (Sp)

Svar

Liv Signe Navarsete: Fylkeskommunene har i forbindelse med forvaltningsreformen fra 1. januar 2010 overtatt ansvaret for øvrige riksveger med tilhørende ferjer. Hovedformålet med reformen har vært å styrke fylkeskommunene som regionale utviklingsaktører, der bl.a. samferdselsoppgavene kan ses i sammenheng med øvrige oppgaver fylkeskommunene har hatt før 2010 og de nye oppgavene som er overført fra 2010.

Utgangspunktet for reformen har vært at ressurser følger oppgaver. For 2010 er det flyttet knapt 6,1 mrd. kroner fra Samferdselsdepartementets budsjett knyttet til samferdselsområdet. Midlene er fordelt med om lag 5,7 mrd. kroner over rammetilskuddet til fylkeskommunene og 400 mill. kroner til momskompensasjon på Finansdepartementets budsjett. Fylkeskommunenes frie inntekter er styrket med 1 mrd. kroner begrunnet med det økte samferdselsansvaret og det er innført en rentekompensasjonsordning på Samferdselsdepartementets budsjett med en samlet investeringsramme på 2 mrd. kroner i 2010. I tillegg er det over rammetilskuddet til fylkeskommunene bevilget 100 mill. kroner til nye årsverk slik at fylkeskommunene kan ivareta alle de nye oppgavene og derigjennom styrke sin rolle som regionalpolitisk aktør. Det er dermed lagt til rette for høy aktivitet på samferdselsområdet, noe som tilsier administrativ oppfølging både i fylkeskommunene og hos Statens vegvesen som sams vegadministrasjon.

Jeg viser til at fylkeskommunene fikk overført ansvaret for de nye samferdselsoppgavene fra 1. januar i år. Kommunal- og regionaldepartementet eller Samferdselsdepartementet har derfor ikke statistikk for årsverksutviklingen i fylkeskommunene for inneværende år. Kommuner og fylkeskommuner vil innen 15. februar 2011 rapportere data for årsverk i 2010 gjennom KOSTRA. Det er SSB som publiserer disse tallene. SSB har ikke publisert egne årsverkstall for samferdsel i KOSTRA. Rapporteringen vil derfor bare gi et bilde av den totale årsverksutviklingen i fylkeskommunene. De foreløpige KOSTRA-tallene for 2010 blir publisert av SSB 15. mars i 2011. Endelige KOSTRA-tall for 2010 vil bli publisert 15. juni 2011.