Skriftlig spørsmål fra Bendiks H. Arnesen (A) til forsvarsministeren

Dokument nr. 15:270 (2010-2011)
Innlevert: 11.11.2010
Sendt: 11.11.2010
Besvart: 19.11.2010 av forsvarsminister Grete Faremo

Bendiks H. Arnesen (A)

Spørsmål

Bendiks H. Arnesen (A): Jeg viser til Stortingets vedtak om å lokalisere hovedbasen for Forsvarets helikopter til Bardufoss, og jeg vil berømme forsvarsministeren for en rask oppfølging av dette vedtaket.
Kan statsråden forsikre om at detachementet i Bergen kun er en mindre avgrenset lokalisering, mens det i all hovedsak skal trappes opp på Bardufoss?

Grete Faremo (A)

Svar

Grete Faremo: Det styrende i denne saken er Stortingets vedtak ved behandlingen av Innst. S. nr. 318 (2007-2008) om at 334 skvadron, 337 skvadron og 339 skvadron organiseres under en felles ledelse på Bardufoss flystasjon. Ved samme behandling fremkom også bred enighet om at Bardufoss flystasjon skal utvikles som hovedbase for Forsvarets fremtidige helikopterstruktur og at den fremtidige helikopterflåten skal ha sitt operative tyngdepunkt i Nord-Norge. Også denne enigheten ligger som grunnleggende føring i departementets oppfølging av saken.

I tillegg er det i planleggingen lagt til grunn at det skal etableres et klart begrenset detasjement på Haakonsvern, primært for å kunne understøtte Sjøforsvarets aktiviteter i Sør-Norge. Styrende rammer for planleggingen av et slikt detasjement er at det skal være fullt og helt underlagt den felles luftvingledelsen på Bardufoss samt at kun det helt nødvendigste for løsning av detasjementets oppdrag legges til Haakonsvern. Detasjementet planlegges satt opp med inntil seks NH-90 i løpet av 2014 med en total bemanning på ca. 60 personer. Samlet vil den nye helikopterstrukturen bestå av omlag 400 personer inklusive vernepliktige og flyskoleelever, hvorav ca. 340 personer på Bardufoss.

Jeg kan på denne bakgrunn forsikre representanten Arnesen om at den vesentligste opptrappingen knyttet til ny helikopterstruktur vil finne sted på Bardufoss.