Skriftlig spørsmål fra Tord Lien (FrP) til forsknings- og høyere utdanningsministeren

Dokument nr. 15:276 (2010-2011)
Innlevert: 11.11.2010
Sendt: 12.11.2010
Rette vedkommende: Kulturministeren
Besvart: 19.11.2010 av kulturminister Anniken Huitfeldt

Tord Lien (FrP)

Spørsmål

Tord Lien (FrP): Kunstakademiet i Tromsø (KiT) ble opprettet i 2007. I vår ble det første kullet bachelorstudenter uteksaminert herfra, og de så frem til å starte sin kunstneriske praksis med etableringsstipend fra staten på 70 000 kr, slik de som tar samme utdanning i Oslo, Bergen og Trondheim får. Nå viser det seg plutselig at KiT-studentene ikke får etableringstipend.
Hva er årsaken til denne forskjellsbehandlingen?

Begrunnelse

Kunststudenter i Oslo, Bergen og Trondheim mottar etableringsstipend, mens studentene i Tromsø ikke gjør det. Forskrift om stipend basert på gjennomført kunstutdanning ble satt i gang i sin nåværende form i 2002. Våren 2009 ble det søkt om dispensasjon for KiT, og en ny søknad ble sendt våren 2010. Kulturdepartementet sendte ut en endring av forskriften på høring med frist 07.05.2009. I høringsbrevet står det:

"...det tas sikte på at en ny forskrift får virkning for studenter som uteksamineres våren 2009".

Siste beskjed KiT har fått fra Kulturdepartementet er at KiT ikke vil bli inkludert i ordningen da den fremdeles er under evaluering og det er usikkert om ordningen vil fortsette. Studenter ved akademiene i Trondheim, Bergen og Oslo som studerte i samme tidsrom får likevel utbetalt stipendet. Det kan synes urimelig at ikke også KiT skal inkluderes i ordningen. Utdannelser som likestilles i departementet forøvrig (godkjent bachelorgrad i kunst, godkjent av Lånekassen etc.) skulle man tro også likestilles når det kommer til nevnte stipend inntil det evt. opphører.

Anniken Huitfeldt (A)

Svar

Anniken Huitfeldt: Kulturdepartementet mottok i juli 2010 en henvendelse om dispensasjon fra ordningen med stipend basert på gjennomført kunstutdanning fra Universitetet i Tromsø. Vi har ikke tidligere mottatt noen henvendelse fra Universitetet i Tromsø om denne ordningen.

Det er riktig at departementet sendte på høring et forslag til ny forskrift om stipend basert på gjennomført kunstutdanning ved brev av 16. februar 2009. Forslaget gikk bl.a. ut på å inkludere to nye utdanninger i ordningen, scenografiutdanningen ved Kunsthøgskolen i Oslo og billedkunstutdanningen ved Universitetet i Tromsø.

Blant annet på bakgrunn av høringsrunden vet vi at også andre kunststudenter enn de som i dag omfattes av ordningen, har problemer med overgangen til yrkeslivet. Dette har også kommet til uttrykk i enkelthenvendelser fra kunststudenter, for eksempel studenter ved Filmskolen i Lillehammer, scenografistudenter ved Kunsthøgskolen i Oslo, fra kunststudenter som studerer i utlandet og i det siste også fra kunststudenter ved Universitetet i Tromsø. Det knytter seg en vanskelig grensedragningsproblematikk til denne ordningen.

Som del av Kulturløftet II har vi sagt at vi vil forbedre stipendsystemet. I den sammenheng vil det være nødvendig også å se nærmere på ordningen med stipend basert på gjennomført kunstutdanning. Dette arbeidet er vi i gang med, og det vil bli trukket en konklusjon i nær framtid.