Skriftlig spørsmål fra Morten Ørsal Johansen (FrP) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:286 (2010-2011)
Innlevert: 12.11.2010
Sendt: 15.11.2010
Besvart: 23.11.2010 av helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

Morten Ørsal Johansen (FrP)

Spørsmål

Morten Ørsal Johansen (FrP): Ifølge avisen Gudbrandsdølen Dagningen den 11. november har Helse Sør-Øst sagt opp avtalen med Sølvskottberget rehabiliteringssenter pr. 1. januar 2011. Sølvskottberget er landskjent for sitt ME-mestringskurs og har brukt år på å bygge opp spisskompetanse. Sølvskottberget har 40 ME-pasienter på venteliste som etter planen skulle behandles etter nyttår.
Anser statsråden det som fornuftig å legge ned et tilbud med så høy kompetanse, og hvor skal de 40 pasientene nå få tilsvarende kompetent behandling?

Begrunnelse

Ifølge Gudbrandsdølen Dagningen har Helse Sør-Øst innrømmet at de ikke har tenkt på ventelistepasientene. Det er heller ikke gitt opplysninger om hvor disse pasientene skal behandles, eventuelt om Sølvskottberget skal fungere til alle ventelistepasientene er behandlet. Sølvskottberget har mottatt informasjonen om at avtalen ikke forlenges 6 uker før den løper ut. Dette er, etter min mening, uforsvarlig kort frist for virksomheten som sannsynligvis må si opp ansatte og legge om driften - eller legge den ned. Hensynet til de ansatte og deres situasjon er i betydelig grad oversett. Det er imidlertid hensynet til pasientene, som er lovet behandling over nyttår, og til dem som nå mister et tilbud og en kompetanse som er bygget opp over år, som gjør Helse Sør-Østs vedtak uforståelig.

Anne-Grete Strøm-Erichsen (A)

Svar

Anne-Grete Strøm-Erichsen: Jeg har blitt informert om at avtalene Helse Sør-Øst RHF har for kjøp av rehabiliteringstjenester løper ut 31.12.2010. Dette gjelder også Sølvskottberget. Helse Sør-Øst startet prosessen med ny avtaleinngåelse i januar 2010. Alle avtaleparter ble da informert om at det skulle inngås nye avtaler, og at det skulle gjennomføres en konkurranse i tråd med gjeldende regelverk for offentlige anskaffelser.

Helse Sør-Øst RHF har opplyst at de er i sluttfasen for anskaffelsen. I alt 33 av 38 tilbydere har fått tilbud om avtale ut fra en vekting av kvalitet (50 %), pris (30 %) og tilgjengelighet (20 %). Helse Sør-Øst har videre informert meg om at tilbudet til pasienter med utmattelsestilstander vil være en del av den nye avtaleporteføljen. Kjøp av rehabiliteringstjenester i Helse Sør-Øst har en økonomisk ramme på om lag 878 mill. kroner per år., men på grunn av at prosessen ikke er endelig sluttført kan en ikke gå nærmere inn på innretningen på dette tilbudet.

Det er sendt ut informasjon til tilbyderne om hvilke institusjoner som vil bli gitt tilbud om avtale med foretaket. Prosessen er nå inne i en fase hvor det er adgang til å klage på tildelingen, og det er derfor ikke mulig å gå i detalj på innretningen på tilbudene før klagebehandlingen er avsluttet.

Jeg vil avslutningsvis understreke at tilbudet til pasienter som er rammet av CFS/ME er et prioritert området for Regjeringen. I tillegg til midler som brukes lokalt og regionalt, er det siden 2007 bevilget 5 mill. kroner årlig til dette arbeidet. Jeg har mottatt informasjon fra både Helsedirektoratet, tjenesten og pasientgrupper om at det er gjort et betydelig arbeid mange steder i helsetjenesten. For å få en systematisk oversikt over tilbudet til pasientgruppen har Helsedirektoratet fått i oppdrag å evaluere den nasjonale satsingen og gi en status for helse- og omsorgstilbudet til pasienter med CFS/ME i Norge slik at tilbudet kan bedres. Rapporten, inkludert en tilråding fra Helsedirektoratet, skal overleveres Helse- og omsorgsdepartementet i løpet av januar 2011. Helsedirektoratet har i tillegg fått i oppdrag å oppsummere det som finnes av ny kunnskap om utredning, behandling, rehabilitering, pleie og omsorg for pasienter med CFS/ME. Ny kunnskap og kliniske erfaringer vil kunne bidra til at man i større grad kan gi råd og anbefalinger om utredning og behandling av pasienter med CFS/ME. Rapporten skal være ferdigstilt innen utløpet av 2. tertial 2011. Rapportene vil være viktige i det videre arbeidet med å bedre tilbudet til pasienter med CFS/ME.