Skriftlig spørsmål fra Hans Frode Kielland Asmyhr (FrP) til justisministeren

Dokument nr. 15:290 (2010-2011)
Innlevert: 12.11.2010
Sendt: 15.11.2010
Besvart: 18.11.2010 av justisminister Knut Storberget

Hans Frode Kielland Asmyhr (FrP)

Spørsmål

Hans Frode Kielland Asmyhr (FrP): Direktøren for Domstolsadministrasjonen har uttalt at antallet tingretter bør reduseres og andre har ment at antallet bør reduseres med så mye som 30 fra dagens antall på 66 tingretter. Styret i DA skal nå drøfte om det skal anbefale en reduksjon.
Er statsråden åpen for å se på en reduksjon i antallet tingretter eller mener statsråden at den strukturen vi i dag har bør videreføres?

Knut Storberget (A)

Svar

Knut Storberget: Stortinget vedtok 21. mai 2001 at antallet førsteinstansdomstoler skulle reduseres. Iverksettingen av denne strukturreformen er nå nærmest sluttført. I St.prp. nr. 1

(2006-2007) ble det påpekt at det etter sluttføring av strukturendringene bør gjennomføres en evaluering av reformen og en vurdering av behovet og kriteriene for fremtidige strukturendringer i førsteinstansdomstolene. Domstoladministrasjonen har foretatt en evaluering av reformen, vurdert behovet for nye endringer, samt utarbeidet kriterier for eventuelle nye endringer. Rapporten ”Evaluering av strukturendringene i førsteinstansdomstolene” er nylig mottatt i departementet. Jeg vil ta med meg Domstoladministrasjonens synspunkter i departementets vurdering av et eventuelt behov for endringer i domstolsstrukturen. Generelt vil jeg likevel vise til Regjeringens ønske om å “opprettholde en desentralisert domstolsstruktur”, slik det fremgår av Politisk plattform for flertallsregjeringen (2009-2013).