Skriftlig spørsmål fra Øyvind Håbrekke (KrF) til barne-, likestillings- og inkluderingsministeren

Dokument nr. 15:292 (2010-2011)
Innlevert: 12.11.2010
Sendt: 15.11.2010
Besvart: 23.11.2010 av barne-, likestillings- og inkluderingsminister Audun Lysbakken

Øyvind Håbrekke (KrF)

Spørsmål

Øyvind Håbrekke (KrF): Var det redusert aktivitet i "Hva med oss?" i 2009; i hvilken periode siktes det til når det i budsjettproposisjonen vises til redusert aktivitet, og hva er årsaken til at det kuttes i bevilgningen til dette kurset?

Begrunnelse

I følge Prop. 1 S (2010-2011) er post 01 på kap 858 foreslått redusert med 5,869 mill. kroner som følge av redusert aktivitet i tiltakene "Hva med oss?" og "Godt samliv!".
I svar på spm. 135 fra Finanskomiteen/KrFs fraksjon av 19. oktober 2010 skriver BLD at departementet "av prioritetshensyn (har) måttet redusere de administrative utgiftene til tiltaket noe. Departementet legger imidlertid til grunn at tiltaket videreføres."
I spm. 136 stilles spørsmål om hvor mange "Hva med oss?"- og "Godt Samliv!"-kurs som har vært arrangert i de ulike kommunene i 2009 og 2010, samt om hvordan oppslutningen har vært på disse kursene. BLDs svar er at:

”I 2009 ble det arrangert 39 Hva med oss?- kurs, og til sammen 724 personer deltok på disse kursene. Det ble avholdt 316 Godt Samliv!-kurs, med til sammen 1 745 deltakere. Det foreligger ikke en samlet oversikt over antall avholdte kurs i 2010.”

Audun Lysbakken (SV)

Svar

Audun Lysbakken: Representanten Håbrekke sikter her til foreslåtte kutt i kapittel 858, post 01. Dette er driftskapitlet til BUFdir og Bufetat, og omfatter hele virksomheten. Kap 858 post 01 utgjør 202.805 mill kr. Posten er for 2011 foreslått redusert med 5,869 mill kroner.

Etter at kursutgiftene til Godt samliv- kurs ble overført til kommunenes rammetilskudd i 2008 har det vært registrert en nedgang i avholdte kurs av denne typen. I 2006 ble det avholdt 342 kurs med til sammen 2119 deltakende par. I 2009 var det totalt 316 kurs, med til sammen 1 745 par. Mellom en tredjedel og en fjerdedel av landets kommuner ga tilbud om slike kurs i 2009.

Når det gjelder Hva med oss?- kursene varierer deltakelsen fra år til år. Den nyeste tilgjengelige statistikk viser en viss økning fra 2008 til 2009, fra 655 til 724 personer. Men i de foregående år har aktiviteten vist stor variasjon.

Mer generelt vil jeg påpeke at denne kurstypen er svært kostnadskrevende sett i forhold til antall personer som deltar på dem. Regjeringen foreslår derfor i statsbudsjettet for 2011 å redusere de administrative utgiftene til disse kursene.

Kuttforslaget vil kunne medføre at ressurser til administrasjon i Bufetat blir redusert.

For øvrig ligger det midler til familievernets oppgaver knyttet til ”Hva med oss” under kapittel 842 post 01 og 70. Jeg vil presisere at midlene til familievernkontorenes oppgaver knyttet til kurstilbudene ikke er berørt av kuttforslaget.

Disse kursene må for øvrig ses i sammenheng med de generelle virkemidlene for personer med nedsatt funksjonsevne som Barne- ungdoms- og familiedirektoratet nå har overtatt fra Helsedirektoratet, i alt 213,6 mill. kroner.