Skriftlig spørsmål fra Øyvind Vaksdal (FrP) til barne-, likestillings- og inkluderingsministeren

Dokument nr. 15:297 (2010-2011)
Innlevert: 15.11.2010
Sendt: 16.11.2010
Besvart: 23.11.2010 av barne-, likestillings- og inkluderingsminister Audun Lysbakken

Øyvind Vaksdal (FrP)

Spørsmål

Øyvind Vaksdal (FrP): Hva er resultatet av evalueringen av regelverket for statsborgerskap, og hvilke eventuelle endringer i dagens regelverk vil statsråden foreslå på bakgrunn av evalueringen?

Begrunnelse

Undertegnede sendte statsråden skriftlig spørsmål Dokument nr. 15:1566 (2009 - 2010) 16. august der jeg utfordret ham på hva han ville gjøre for å få en mer helhetlig og konsekvent holdning til statsborgerskap.
Bakgrunnen for dette var den inkonsekvente holdningen norske myndigheter har til statsborgerskap i og med at man innvilger statsborgerskap til mange nye landsmenn uten at disse oppgir sitt gamle statsborgerskap samtidig som man forlanger at norske statsborgere som søker statsborgerskap i andre land må oppgi sitt norske statsborgerskap.
I sitt svar hevder statsråden blant annet at statsborgerregelverket på oppdrag fra departementet er gjenstand for en evaluering som skal ferdigstilles i høst og som vil kunne gi grunnlag for å vurdere flere sider ved statsborgerregelverket.

Audun Lysbakken (SV)

Svar

Audun Lysbakken: Den 16. august 2010 stilte stortingsrepresentant Vaksdal meg et spørsmål til skriftlig besvarelse som gjaldt statsborgerlovens regler om løsning fra annet statsborgerskap ved erverv av norsk og tap av norsk statsborgerskap ved søknad om annet. Jeg viste i mitt svar av 24. august 2010 til hvordan regelverket er i dag angående dette og muligheten for å ha dobbelt statsborgerskap. Avslutningsvis nevnte jeg i svaret at statsborgerregelverket på oppdrag fra departementet var gjenstand for en evaluering, og at rapporten skulle ferdigstilles i høst.

Et utkast til sluttrapport er nylig mottatt av departementet. Endelig rapport vil foreligge medio desember. Rapporten vil først bli gjenstand for en gjennomgang og vurdering av departementet, før det blir tatt stilling til hvordan den eventuelt skal følges opp. Det er derfor for tidlig å si noe nærmere om oppfølgingen.

Rapporten vil bli offentliggjort på vanlig måte.