Skriftlig spørsmål fra Trine Skei Grande (V) til kunnskapsministeren

Dokument nr. 15:298 (2010-2011)
Innlevert: 15.11.2010
Sendt: 16.11.2010
Besvart: 24.11.2010 av kunnskapsminister Kristin Halvorsen

Trine Skei Grande (V)

Spørsmål

Trine Skei Grande (V): På hvilken måte vil statsråden bidra til at norske barn bosatt i utlandet og som går på internasjonal eller utenlandsk grunnskole fortsatt sikres adekvat opplæring og forståelse for norsk språk og kultur når endringen av ordningen med kompletterende norskundervisningen sluttføres i 2012?

Begrunnelse

Kunnskapsdepartementet har tidligere besluttet å legge om tilskuddsordningen for kompletterende undervisning f.o.m. skoleåret 2010–2011 slik at bare virksomheter (internasjonale og utenlandske grunnskoler og nettskoler) kan motta tilskudd. I forbindelse med omleggingen har det blitt etablert en overgangsordning for enkeltpersoner som mottar tilskudd som gradvis vil bli avviklet (2012).
Etter det undertegnede erfarer stilles det en rekke krav til ovennevnte virksomheter som søker om tilskudd til kompletterende undervisning. Kravene handler bl.a. om uteareal, utdeling av frukt m.v. – krav som ikke lett lar seg oppfylle ved internasjonale og offentlige/kommunale skoler i utlandet. Mye kan tyde på at kravene i praksis er for strenge og således medfører at det ikke vil være aktuelt for særlig mange utenlandske skoler å søke om et slikt tilskudd. I Brussel vil det for eksempel ikke være en eneste offentlig skole som kan tilby kompletterende norskundervisning fra 2012.
Et alternativ er selvsagt at elever i utlandet kan benytte Globalskolen. Det er det kompletterende norske undervisningstilbudet som tilbys via nettet.
Dette er imidlertid ikke et godt alternativ for mange foreldre som ønsker å ha sine barn i en offentlig skole på stedet der de bor, og som så langt har hatt mulighet til å få den kompletterende undervisningen i forbindelse med skoledagen.
Etter undertegnedes mening er det viktig at man fortsatt sikrer gode tilbud for familier som bor i utlandet og har behov for kompletterende norskundervisning.

Kristin Halvorsen (SV)

Svar

Kristin Halvorsen: Jeg er av den oppfatning at norske statsborgere som velger å flytte utenlands, primært må benytte de velferdsordningene som finnes i det landet de flytter til. Jeg mener likevel at det kan være rimelig at barn i opplæringspliktig alder som oppholder seg i utlandet, i visse tilfeller fremdeles får et norsk grunnskoletilbud. Dette kan gjøre både utenlandsoppholdet og hjemkomsten enklere for disse barna.

Ordningen med tilskudd til kompletterende undervisning i norsk, samfunnsfag og religion, livssyn og etikk (RLE) er lagt om fra skoleåret 2010-11, jf. Innst. S. nr. 355 (2008-2009), St.prp. nr. 67 (2008-2009) og Innst. 12 S (2009-2010), Prop. 1 S (2009-2010). Bakgrunnen for omleggingen er en evaluering av ordningen fra 2006. Evalueringen viser blant annet at det er vanskelig å dokumentere at elever som får opplæring i regi av foreldre eller i gruppeundervisning, får opplæring av tilfredsstillende kvalitet og at midlene brukes etter intensjonen. Ordningen er derfor lagt om fra og med skoleåret 2010-11 i en overgangsordning på to år, slik at bare virksomheter kan motta tilskudd fra høsten 2012. Retningslinjene for ordningen (se www.udir.no) presiserer hva som regnes som virksomheter i denne sammenheng:

- Internasjonale eller utenlandske grunnskoler i Norge med godkjenning etter opplæringsloven § 2-12

- Private grunnskoler i utlandet med rett til statstilskudd etter privatskoleloven § 2-1 som etter søknad har fått godkjent at de kan gi kompletterende undervisning til norske elever fra andre utenlandske skoler

- Svenske skoler i utlandet, jf. overenskomst mellom Norges og Sveriges regjering av 27.06.1996

- Nettskoler som har sertifisering fra Utdanningsdirektoratet for å kunne tilby kompletterende undervisning

Det gis ikke tilskudd til kompletterende undervisning ved offentlige/kommunale skoler i utlandet. Omleggingen av ordningen fra skoleåret 2010-11 berører kun foreldre- og gruppeundervisning. Private grunnskoler i utlandet med rett til statstilskudd etter privatskoleloven § 2-1 skal for øvrig tilby elevene ved skolen opplæring i norsk, samfunnsfag og RLE som en del av sin ordinære virksomhet. Skolene kan søke om godkjenning for å gi kompletterende undervisning for elever ved andre utenlandske skoler. Det stilles ikke strengere krav til disse skolene for å tilby kompletterende undervisning enn hva som kreves for å bli godkjent som privat grunnskole med rett til statstilskudd etter privatskoleloven § 2-1.

Det er innført en overgangsordning for å hindre at avviklingen av tilskudd til foreldre- og gruppeundervisning skal komme for brått på og slik at foreldre får tid til å omstille seg/velge alternativer som for eksempel kompletterende undervisning gjennom nettskole. Overgangsordningen er lagt opp slik at tilskuddet til slik undervisning gradvis fases ut med en tredjedel hvert skoleår f.o.m. høsten 2010, slik at tilskuddet er helt avviklet f.o.m. skoleåret 2012-13. I løpet av 2010 er i tillegg til Globalskolen, også Norskskolen i Houston i USA, sertifisert for å drive nettbasert kompletterende undervisning.