Skriftlig spørsmål fra Vigdis Giltun (FrP) til arbeidsministeren

Dokument nr. 15:299 (2010-2011)
Innlevert: 16.11.2010
Sendt: 16.11.2010
Besvart: 22.11.2010 av arbeidsminister Hanne Inger Bjurstrøm

Vigdis Giltun (FrP)

Spørsmål

Vigdis Giltun (FrP): I forbindelse med fjerning av særordningen for dagpengemottakere over 64-år er det uklart om hvilke rettigheter eldre arbeidsledige har i forhold til arbeidsavklaringspenger og uføretrygd hvis de blir syke og uføre i løpet av den tiden de mottar dagpenger, og eventuelt etter at dagpengeperioden er avsluttet.
Vil arbeidsledige fortsatt ha rett til å søke om arbeidsavklaringspenger og uføretrygd fram til de er 67 år på lik linje med de som blir syke før de mister jobben?

Begrunnelse

Mange opplever at helsen svikter i tidsrommet fra de er 62 til de er 67 år. Dette gjelder også dagpengemottakere og arbeidsledige som er over 62 år. Det vil derfor være viktig å få avklart om de som er så uheldige å miste jobben og som i tillegg nå også mister retten til dagpenger etter at særordningen for dagpengemottakere over 64 år forsvinner, også mister retten til arbeidsavklaringspenger, og til å søke om uføreytelser.

Hanne Inger Bjurstrøm (A)

Svar

Hanne Inger Bjurstrøm: I Prop. 16 L er det foreslått at særreglene for dagpengemottakere over 64 år i folketrygdloven § 4-17 blir avviklet fra 2011. Dette innebærer at personer over 64 som fra 2011 får rett til dagpenger, vil motta dem etter de samme regler og vilkår som øvrige dagpengemottakere, under 64 år.

Dagpengemottakere som blir syke, har etter folketrygdloven § 8-49 rett til sykepenger fra og med første sykedag, forutsatt at det foreligger sykmelding fra lege. Beløpsmessig vil sykepengene utgjøre det samme som dagpengene.

I Prop 18L (2010 -2011), som ble lagt fram 19. november 2010, foreslås det, som varslet i budsjettet for 2011, at det skal innføres krav om inntektsbortfall for rett til arbeidsavklaringspenger og uførepensjon for personer over 62 år. Det foreslås at det skal stilles krav om at mottakeren skal ha hatt en pensjonsgivende inntekt på minst 1G i året før arbeidsevnen ble nedsatt med minst halvparten, eller minst 3G i løpet av de siste tre årene før dette tidspunktet. Dagpenger, som skattbar inntekt, vil inngå i personens pensjonsgivende inntekt. Det foreslås dessuten at kravet om inntektsbortfall ikke skal gjelde dersom personen ikke mottar ytelser som gjenlevende ektefelle på et visst nivå eller har rett til uttak av hel alderspensjon.