Skriftlig spørsmål fra Svein Flåtten (H) til finansministeren

Dokument nr. 15:301 (2010-2011)
Innlevert: 16.11.2010
Sendt: 16.11.2010
Besvart: 23.11.2010 av finansminister Sigbjørn Johnsen

Svein Flåtten (H)

Spørsmål

Svein Flåtten (H): I Skatt Sør har en pensjonist måttet gjennomgå hele problematikken med restskatt, innkreving og betaling trass i at det utlignede beløp var en helt åpenbar feil fra skattemyndighetene, noe de selv i ettertid erkjenner. Men det ble ikke gjort noe med saken fra Skatt Sør før Tønsbergs Blad tok tak i den.
Hva vil finansministeren foreta seg for at helt åpenbare feil hos skattemyndighetene kan håndteres enklere enn full prosess med tvangsinnkreving, forsinkelsesrenter og økonomiske problemer hos skattyterne?

Sigbjørn Johnsen (A)

Svar

Sigbjørn Johnsen: Skattebetalingsloven § 10-1 første ledd fastslår at skattekrav skal betales ved forfall, selv om skattyteren har klaget over fastsettelsen, eller brakt saken inn for domstolene. Formålet med bestemmelsen er at skattyter ikke skal kunne oppnå betalingsutsettelser ved å klage eller bringe saken inn for retten. Det er praksis at skattyter blir varslet om at eventuell restskatt forfaller til betaling til fastsatt tid, selv om ligningen er påklaget. I varselet opplyses det også om at det vil løpe forsinkelsesrenter for eventuell restskatt fra forfall.

Selv om det er en ubetinget betalingsplikt, kan det i noen tilfelle være grunn for begrensninger i plikten, slik at skattebetalingsloven § 10-1 tolkes innskrenkende. Et eksempel på dette er når det er åpenbare feil i ligningsbehandlingen. Hvis det har skjedd åpenbare feil i den elektroniske ligningsbehandlingen, vil ikke skattyter være forpliktet til å innbetale en åpenbart uriktig fastsatt restskatt. Tilsvarende vil gjelde dersom det er en åpenbar og vesentlig feil i skatteoppgjøret, for eksempel en summeringsfeil som medfører at kravet fremkommer som vesentlig mye større enn det som er korrekt.

Skattedirektoratet opplyser at de er kjent med at det i enkelte tilfeller ikke har vært tilfredsstillende kommunikasjon mellom skatteetatens fastsettingsmiljø, og skatteoppkreverne som står for innkrevingen av skatten. Dette gjelder blant annet saker der ligningsmyndighetene gir melding til skattyter om at vedkommende kan se bort fra ligningen, og at det vil komme en korrigert ligning. Dersom det ikke samtidig blir gitt melding til skatteoppkreveren, kan det føre til at skatteoppkreveren iverksetter innfordring på grunnlag av den uriktige ligningen.

Skattedirektoratet har opplyst at det for tiden arbeider med å utarbeide nye retningslinjer for samhandlingen mellom skatteetaten og skatteoppkreverne for å sikre at slike uheldige situasjoner ikke oppstår. Direktoratet har også tatt opp problemstillingen i den løpende styringsdialogen med de regionale skattekontorene. Skattedirektoratet arbeider i tillegg med å få på plass systemløsninger slik at det kan gå melding fra systemet som brukes ved ligningen (SL) til systemet som brukes ved innfordringen (SOFIE)i denne type saker. Denne systemstøtten skal etter planen være på plass i 2012.

På bakgrunn av dette håper vi i departementet at skattytere i framtiden unngår å oppleve det som skjedde med vedkommende skattyter i Tønsberg.