Skriftlig spørsmål fra Jon Jæger Gåsvatn (FrP) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:302 (2010-2011)
Innlevert: 16.11.2010
Sendt: 16.11.2010
Besvart: 24.11.2010 av helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

Jon Jæger Gåsvatn (FrP)

Spørsmål

Jon Jæger Gåsvatn (FrP): Hvor mange fullverdige sykehjemsplasser står i dag ledige grunnet manglende driftsmidler i kommunene, og hva vil regjeringen gjøre for at disse plassene kan tas i bruk, og hvordan innvirker denne problemstillingen på regjeringens målsetting i forhold til sykehjemsdekningen?

Begrunnelse

Mange kommuner har sett seg nødt til å stenge sykehjemsplasser, noen kommuner har stengt hele sykehjemsavdelinger. Andre kommuner har bygget nye sykehjem, men kan ikke ta alle plassene i bruk. Årsaken er at alle disse kommunene ikke har driftsmidler til å åpne samtlige sykehjemsplasser for forsvarlig drift. Flere kommuner har heller ikke midler til å kjøpe nødvendige sykehjemsplasser av andre kommuner eller av private tilbydere. Flere av disse kommunene hevder at de løser behovet for nødvendig helsehjelp gjennom hjemmebasert omsorg, men legger til at de beveger seg i grenseland for hva som er faglig forsvarlig.

Anne-Grete Strøm-Erichsen (A)

Svar

Anne-Grete Strøm-Erichsen: Det er kommunen som skal sørge for nødvendige helse- og omsorgstjenester til sine innbyggere. Statens oppgave er å sette kommunene i stand til å utføre sine oppgaver. Kommunesektoren har fått et betydelig økonomisk løft under denne regjeringen. . Veksten i kommunesektorens samlede inntekter i perioden f.o.m 2008 t.o.m 2011 utgjør i 2011- kroner om lag 27,1 mrd. kroner og veksten i frie inntekter utgjør om lag 12,3 mrd. kroner i samme periode. Regjeringen legger opp til en realvekst i kommunesektorens frie inntekter i 2011 på 2,75 mrd. kroner. Regjeringen vil gi tilskudd til 12 000 sykehjemsplasser og heldøgns omsorgsplasser innen utgangen av 2015, og utvide rammene ytterligere dersom søknadsinngangen fra kommunene tilsier det.

I forbindelse med nysalderingen av statsbudsjettet for 2010 foreslås de frie inntektene til kommunene økt med 1 mrd. kroner inneværende år. Det vil gi kommunene bedre muligheter til å gjennomføre nødvendig utbygging av sykehjem og omsorgsboliger, og utvikle en verdig eldreomsorg. Regjeringen ønsker også å styrke investeringsordningen for sykehjemsplasser og omsorgsboliger ved at den statlige tilskuddssatsen økes fra gjennomsnittlig 25 pst. til 35 pst. Regjeringen vil legge fram en egen proposisjon for Stortinget i januar 2011. For at kommunene skal bli behandlet likt, vil økningen få tilbakevirkende kraft til 2008, da investeringstilskuddet ble innført.

Jeg vil også understreke at investeringstilskuddet har tydelige retningslinjer som understreker at dersom kommunene benytter omsorgsplassene til noe annet enn formålet med tilskuddsordningen, må tilskuddet tilbakebetales. Dette betyr at kommunene over tid ikke kan la omsorgsplasser som er finansiert gjennom Husbanken stå ubrukt.

Det finnes ikke nasjonal statistikk over bygningsmasse som ikke er i bruk. Etter mediaoppslag om bl.a. ventelister til sykehjemsplass, ba jeg fylkesmennene om en vurdering av tilstanden i omsorgstjenestene i kommunene. Samtidig tok Statens helsetilsyn kontakt med embetene for en avklaring av om det lå opplysninger av tilsynsmessig betydning i det materialet som er offentliggjort.

Tilbakemeldingene fra Helsetilsynet i fylket og fylkesmannsembetene viser at Fylkesmannen/Helsetilsynet i fylket har god oversikt over hvilke kommuner som har problemer med tjenesteytingen og følger opp disse - både gjennom tilsyn og rådgiving.

Etter Helsetilsynets/ Fylkesmannens oppfatning får de som har fremmet søknad om sykehjemsplass, men som ikke har fått vedtak om det, i all hovedsak nødvendig helsehjelp i samsvar med kravene i den kommunale helse- og sosiallovgivningen. De sier videre at mange tjenestemottakere kjenner seg utrygge både på omfang og innhold i de tjenestene de mottar fra kommunene. Tallet på klager over vedtak etter kommunehelsetjenesteloven er imidlertid gjennomgående lavt. Dette tilsier at det er viktig å gjøre oppmerksom på klagemuligheten og hjelpe de som trenger bistand i klageprosessen.