Skriftlig spørsmål fra Gunnar Gundersen (H) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:306 (2010-2011)
Innlevert: 16.11.2010
Sendt: 17.11.2010
Besvart: 24.11.2010 av samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa

Gunnar Gundersen (H)

Spørsmål

Gunnar Gundersen (H): Anleggstart for rv 2 Slobrua - Kongsvinger blir stadig skjøvet ut i tid. I brev av 3.11. fra Statens Vegvesen henvises det til politisk initiativ rundt takststruktur for bompengefinansieringen og harmonisering av denne med andre prosjekter og saken sendes på nytt til høring i fylkeskommunene og berørte kommuner. Dette kan ikke oppfattes som annet enn nok en utsettelse av rv 2 anleggstart.
Hvorfor benyttes enhver utfordring i saksutredningen som en anledning til å forsinke anleggstart?

Begrunnelse

Rv 2 er en livsåre for Hedmark og er en av hovedforbindelsene mellom Oslo og Stockholm. Trafikkbelastningen øker sterkt og utbygging av vegen er kritisk. Glåmdal Regionråd uttrykte nettopp - i brev datert 11.11. til statsministeren - sin bekymring for framdriften. Byggestart er fra representanter for regjeringspartiene blitt lovet gjentatte ganger, med gjentatte brudd på løftene som resultat.
Når saken nå sendes ut på høring, synes det også som om anleggstart i februar 2011, blir urealistisk. Dette er uakseptavelt. Sør-Hedmark vil ha byggestart nå. Tålmodigheten er slutt og man undres på hvorfor enhver mulighet benyttes til å utsette prosjektet. Statsråden lovte i dok. 15:1070 (2009-2010) den 3. mai at proposisjonen for byggestart skulle legges fram for stortinget høsten 2010 og at byggestart skulle komme ved årsskifte 2010/2011 og at Statens vegvesen da regnet med at prosjektet kunne åpnes for trafikk i 2014. Alt dette synes nå svært urealistisk, dessverre.

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp)

Svar

Magnhild Meltveit Kleppa: Jeg viser til mitt svar på spørsmål nr. 248 fra stortingsrepresentant Bård Hoksrud der det er orientert om at det i arbeidet med bompengesaken for rv 2 Kongsvinger – Slomarka er kommet et lokalpolitisk initiativ til å innføre flat rabattstruktur.

I forslaget til bompengeopplegg som ble lagt fram for lokalpolitisk behandling i 2009, var det lagt til grunn et takst- og rabattsystem med rabatter på 30-50 pst. rabatt avhengig av antall passeringer det kjøpes abonnement for. Dessverre ble Statens vegvesen først sent i prosessen klar over at vedtakene til Akershus og Hedmark fylkeskommuner ikke var likelydende på dette punktet.

Statens vegvesen har nå utredet bompengeopplegg basert på flat rabattstruktur, og saken er oversendt Akershus og Hedmark fylkeskommuner og kommunene Kongsvinger, Sør-Odal, Nes og Ullensaker for behandling. Statens vegvesen har anmodet om at saken blir behandlet så raskt som mulig.

Proposisjon om bompengefinansiering av prosjektet kan først legges fram for Stortinget etter at det foreligger en endelig lokalpolitisk avklaring av takst- og rabattsystemet.