Skriftlig spørsmål fra Knut Arild Hareide (KrF) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:307 (2010-2011)
Innlevert: 16.11.2010
Sendt: 17.11.2010
Besvart: 24.11.2010 av samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa

Knut Arild Hareide (KrF)

Spørsmål

Knut Arild Hareide (KrF): Statsråden opplyste i Stortinget 27. oktober i år at hun har gitt Jernbaneverket i oppdrag å utarbeide en langsiktig plan for utvikling av jernbanen med sikte på å oppnå universell utforming.
Når, og på hvilken måte, vil innholdet i denne planen fremlegges for Stortinget, og er brukerorganisasjonene involvert i arbeidet med denne planen?

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp)

Svar

Magnhild Meltveit Kleppa: Som grunnlag for Nasjonal transportplan 2010 – 2019 utarbeidet Jernbaneverket en plan for utvikling av jernbanen med sikte på å oppnå universell utforming. Brukerorganisa- sjonene har vært løpende involvert i dette arbeidet. Denne involveringen mener jeg er svært viktig og organisasjonene besitter masse god kompetanse og har svært engasjerte representanter. Samspillet mellom tog og infrastruktur er svært viktig for god tilgjengelighet og universell utforming, og jeg vil derfor legge til rette for at det gode samarbeidet mellom organisasjonene, Jernbaneverket og togoperatørene kan fortsette.

Jernbaneverket gjennomgår nå hele stasjonsstrukturen på jernbanenettet. Ulike behov for tiltak på stasjoner og holdeplasser registreres slik at vi får en samlet oversikt over tilstanden på det enkelte stoppestedet og hva som må gjøres fremover for å sikre økt tilgjengelighet. Jernbaneverket legger prinsippene om universell utforming til grunn ved planlegging, prosjektering og bygging av ny stasjonsinfrastruktur. Tilpasning av eksisterende infrastruktur gir imidlertid spesielle utfordringer pga beliggenhet, topografi og andre bindinger. Arbeidet med forbedring av tilgjengeligheten på landets ca. 360 stasjoner er derfor en relativt omfattende oppgave som vil ta tid. Oppfølgingen av den langsiktige planen for bedre tilgjengelighet og universell utforming må nødvendigvis håndteres gjennom de årlige statsbudsjettene og ut fra den kunnskapen som nå utvikles om hvilke tiltak som er nødvendige på de enkelte stoppesteder.

Prinsippet om universell utforming blir lagt til grunn ved anskaffelse av nytt og oppgradering av gammelt togmateriell. Bedre tilgjengelighet og universell utforming i deler av reisekjeden gjør det enklere for alle å reise sikkert, miljøvennlig og komfortabelt med tog, ikke bare for reisende med spesielle behov.